Stołówka szkolna
 

Informujemy, że w celu ułatwienia przepływu informacji uruchomiono adres email

zso-obiady@rumia.edu.pl

W dniu dokonania płatności przelewem na w/w adres należy przesłać potwierdzenie dokonania opłaty za posiłki. Będzie to podstawą do wydania karty obiadowej. Odpisy należy zgłaszać na w/w wymieniony adres e-mail lub telefonicznie do Intendenta pod numer +48 505 109 847

.................................................................................................

KWOTA DO ZAPŁATY ZA OBIADY: MIESIĄC LIPIEC 2021 r. :

Grupy wychowania przedszkolnego:

22 dni x 3,50 zł = 77,00 zł
Wpłaty należy dokonać do dnia 25 czerwca 2021 r.

Klasy szkoły podstawowej: ...

Klasy liceum: ...

.............................................................

Karty obiadowe wydawane będą po przesłaniu dowodu wpłaty na adres email:
zso-obiady@rumia.edu.pl.
Karty obiadowe dla oddziałów wychowania przedszkolnego będą dostarczane wychowawcom.

.................................................................................................

OPŁATY ZA POSIŁKI
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RUMI,
UL. STOCZNIOWCÓW 6

Płatności należy dokonywać wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:
Bank Rumia Spółdzielczy
64 8351 0003 0019 3555 2000 0020
tytułem: nazwisko, imię dziecka, klasa np. I A lub LO;

W przypadku zgłoszonych wcześniej odpisów, kwotę do zapłaty za posiłki należy uzgodnić z intendentem – tel. 58 671-29-17 wew. 321

Cena obiadu 3,50 zł

ZWRACAMY SIĘ O TERMINOWE WPŁATY
NAJPÓŻNIEJ DO 25 dnia każdego miesiąca.

.................................................................................................

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA POSIŁKÓW w roku szkolnym 2020/2021
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi
ul. Stoczniowców 6

Posiłki wydawane będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych, ferii zimowych, wakacji oraz innych dni wolnych ustalonych przez Dyrektora szkoły.

Informacja o dniach wolnych i dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia wydawania posiłków będą ogłaszane na stronie internetowej szkoły oraz na tablicach ogłoszeń w szkole.

Płatności za posiłki dla uczniów należy regulować „z góry” wyłącznie przelewem do dnia 25-ego poprzedzającego miesiąc, w którym uczeń będzie korzystał z posiłków.

Rachunek bankowy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi:
Bank Rumia Spółdzielczy 64 8351 0003 0019 3555 2000 0020
tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa np. II A.

Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie: „ZASADY ORGANIZACJI ŻYWIENIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RUMI”

Godziny wydawania posiłków w ZSO w Rumi:
11:30 - 11:50 obiad/ klasy I-III
12:00 - 12:20 obiad/ oddziały wychowania przedszkolnego
12:35 - 12:55 obiad/ klasy IV-VIII i LO

Cena jednego obiadu oraz pełnego wyżywienia dla oddziałów wychowania przedszkolnego ustalana jest na początku każdego roku szkolnego.

Odpisy wynikające z nieobecności odliczane są zgodnie z zasadami organizacji żywienia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rumi od następnego dnia po zgłoszeniu.

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka, aby uzyskać odliczenia z tytułu nieobecności, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu telefonicznie 58/671-29-17, 58/671-83-07 z uzyskaniem informacji, kto przyjął zgłoszenie lub osobiście w pokoju nr 212.

Odliczenia z tytułu nieobecności dziecka zgodne są z Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi z dnia 25 sierpnia 2009 r.

W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy zgłoszony dzień, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka. Zwrotowi podlega stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka, w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona co najmniej w ostatnim dniu roboczym przed nieobecnością.

.................................................................................................

Top

 

18 lut 2020 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved 2.279.975  
stat4u
0,1015625