ARCHIWUM aktualności - rok szkolny 2019 / 2020
 
   [SP 9] ZAPISY DO ŚWIETLICY

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO 27 SIERPNIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

Poniżej dokumenty do pobrania:

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi w czasie pandemii rok szkolny 2020/2021

 

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej:
1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00.
3. Karty zgłoszeń przyjmowane są przez cały rok szkolny.
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci do świetlicy/szkoły.
5. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w czasie epidemii do świetlicy będą przyjmowani tylko uczniowie klas I-III.
6. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców/prawnych opiekunów.
1. Dzieci odbierane są ze świetlicy osobiście przez rodziców lub osoby wskazane w oświadczeniu (załącznik nr 1).
2. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka do domu wymagane jest pisemne upoważnienie (dotyczy uczniów, którzy ukończyli siódmy rok życia).
3. Do szkoły uczniowie wchodzą samodzielnie! Rodzic doprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych (dotyczy uczniów, którzy ukończyli 7 rok życia).
4. Ze szkoły uczniowie wychodzą samodzielnie! O odbiorze dziecka można poinformować dzwoniąc na osobisty telefon swojego dziecka lub przekazać informację pracownikowi szkoły. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko przy głównych drzwiach wejściowych (dotyczy uczniów, którzy ukończyli 7 rok życia).
5. Dziecko odbierane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte ponownie.
6. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów.
7. W sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Wychowawca/pracownik szkoły legitymuje osobę odbierającą z dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
8. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.

 

Procedury postępowania dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
1. W zajęciach świetlicowych nie mogą wziąć udziału dzieci, u których pracownik szkoły zaobserwuje objawy mogące wskazać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel. Uczeń zostanie niezwłocznie odizolowany od grupy, a rodzic zobowiązany jest do szybkiego odbioru dziecka ze szkoły.
2. Uczeń posiada własne przybory szkolne, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami, podręcznikami między sobą. (ogranicza się do minimum przynoszone przybory, w tym zabawki).
3. Uczniowie muszą być przyprowadzani do świetlicy i odbierani z niej przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

Informacja o ochronie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi przy ul. Stoczniowców 6, która przetwarza dane w celu realizowania zadań statutowych placówki. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw wynikających z RODO pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@rumia.edu.pl.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa wymienionych poniżej. Przekazanie informacji o stanie zdrowia dziecka (chorobach, alergiach w „Uwagach o dziecku”) jest dobrowolne, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa świadomej i dobrowolnej zgody. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do szkoły. Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty: firmy pocztowe, system informacji oświatowej prowadzony przez ministra ds. oświaty i wychowania, podmioty kontrolujące (tj. kuratorium oświaty, NIK), podmioty współpracujące z placówką w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pielęgniarka szkolna). Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, a przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Podstawa prawna:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s 1) (dalej jako RODO)
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz. 60, 949, 1292 z późn.zm.)
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, 949 z późń.zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
• Statut Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta.

[#2479]  dh, 31.08.2020 15:00 
   [SP 9] Odbiór świadectw

Uprzejmie informujemy, iż świadectwa szkolne można odbierać do dnia 10 lipca 2020 roku oraz od dnia 17 sierpnia 2020 roku w godzinach od 9:00 do 14:00, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

[#2471]  al, 31.08.2020 14:56 
   [SP 9] Odbiór zaświadczeń z egzaminu klas 8

Odbiór zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 roku.

Absolwentowi Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi odbierają zaświadczenia przy wejściu do obiektu sportowego w następującej kolejności:

VIII A - godzina 8.00

VIII B - godzina 8.30

VIII C - godzina 9.00

VIII D - godzina 9.30

VIII E - godzina 10.00

Odbierający zaświadczenia gromadzą się na parkingu przed szkołą i kierują się w stronę wejścia do sali gimnastycznej, zgodnie z listą w dzienniku. Należy bezwzględnie zachować 1,5 metrowy odstęp w każdym kierunku, zakryć usta i nos oraz posiadać rękawiczki jednorazowe i własny długopis.

• Na wniosek rodzica skan zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty może być przesłany za pomocą dziennika elektronicznego.

• Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

• Absolwenci szkoły będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które uczniowie klasy VIII otrzymali od wychowawcy. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 31 lipca br. od godz. 10:00.

• W szczególnych przypadkach zaświadczenia można odbierać w dniu 3 sierpnia 2020 roku w godzinach od 9.00 do 12.00, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

[#2475]  dh, 31.08.2020 13:10 
   [SP 9] Wakacyjne rady...
[#2469]  al, 31.08.2020 00:43 
   [SP 9] Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałow wychowania przedszkolnego
[#2485]  jk, 28.08.2020 20:54 
   [SP 9] [II LO] Bezpieczny powrót do szkół

Szanowni Rodzice, Proszę o zapoznanie się z listem, kierowanym do Państwa za pośrednictwem szkoły przez Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej MEN znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link

List MEN do rodziców:

Treść listu MEN do rodziców

[#2483]  jk, 24.08.2020 16:07 
   [SP 9] Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału wychowania przedszkolnego
[#2482]  jk, 24.08.2020 10:18 
   [SP 9] Procedury egzaminu poprawkowego
[#2481]  jk, 24.08.2020 10:10 
   [II LO] Procedury egzaminu poprawkowego

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA

I PRZECIWDZIAŁANIA W ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19 WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI

I PRACOWNIKÓW SZKOŁY W CZASIE EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

 

I. Podstawowe wytyczne

1.1.   Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

1.2.      Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

1.3.       Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

1.4.       Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)       zdający

2)       osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu

3)       inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4)       pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.

 

1.5.       Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

1.6.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

1.7.       Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

 

II.  Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.     Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

2.3.    Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)       podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)       wychodzi do toalety

3)       kończy pracę i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

2.4.    Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc

2.5.      Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

 

III. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1.       Przy wejściu do szkoły umieszcza się  informacje:

1)       dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

2)       zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3)       zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4)       zawierającą numery telefonów do służb medycznych

5)       zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

 

3.2.   Przy wejściu do szkoły umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

 

3.3.       Płyn do dezynfekcji rąk udostępnia się w każdej sali egzaminacyjnej.

 

3.4.       Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku pozostają otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.

3.5.     Sale egzaminacyjne zostają wywietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, oraz wietrzone mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając
o zapewnienie komfortu zdających.

 

3.6.     Dla każdego zdającego zapewnione zostaje miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może lub odrębne pomieszczenie,
w którym zdający pozostawia przyniesione przez siebie rzeczy zapakowane
w przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), pozostawione pod nadzorem pracownika. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa). Przezroczyste worki foliowe należy przynieść we własnym zakresie.

 

3.7. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

 

3.8.       Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej dezynfekuje się przed i po każdym egzaminie.

 

3.9.       Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

3.10.   Na terenie szkoły wyznacza się pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

 

IV. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

4.1.       Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.

4.2.       Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaje poinformowany o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1)       zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2)  obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3)      niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4)       konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

5.1.  Jeżeli zdający lub członek zespołu egzaminacyjnego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub członek zespołu egzaminacyjnego informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

 

5.2.  W przypadku egzaminu, do którego przystępują niepełnoletni zdający, niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia  o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 

5.3.   W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu egzaminacyjnego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt 5.1.

 

5.4.   Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną .

 

[#2480]  am, 22.08.2020 11:58 
   [II LO] Lista uczniów przyjętych do II LO w Rumi w roku szkolnym 2020/2021

Lista uczniów przyjętych do klas I

II LO w Rumi

w r. szk. 2020/2021

 

 

Klasa I a o profilu psychologiczno – pedagogicznym

 

L.p.

Nazwisko i imię

 

1.

Czwartnicka Julia

2.

Dumańska Antonina

3.

Formella Paulina

4.

Gliszczyński Kacper

5.

Górny-Braszka Ziemowit

6.

Herba Dominika

7.

Hoppa Paulina

8.

Janus Jakub

9.

Jóskowska Natalia

10.

Kosecka Alicja

11.

Krachulec Mateusz

12.

Kreft Martyna Maria

13.

Kulikowska Julia

14.

Kwidziński Nikodem

15.

Lesner Amelia

16.

Liedtke Natalia

17.

Maćkowska Aleksandra

18.

Majewska Amelia

19.

Mielniczek Bartosz

20.

Mocarska Aleksandra

21.

Modzelewski Miłosz

22.

Müller Wiktoria

23.

Plotzke Nina

24.

Pohl Maja

25.

Pranga Zuzanna

26.

Rączkowska Marta

27.

Roszman Adrianna

28.

Rzezak Karina Maria

29.

Sitek Oliwia

30.

Smołko Wiktoria

 

Klasa I b o profilu sportowo – obronnym

 

L.p.

Nazwisko i imię

 

1.

Bach Nikola

2.

Chrobak Marta

3.

Czaja Jakub

4.

Czarnowski Kacper

5.

Czuryło Klaudia

6.

Dampc Simona

7.

Dorota Maja

8.

Hinca Aleksandra

9.

Klawon Wiktoria

10.

Klejsa Paweł

11.

Kozikowski Konrad

12.

Kułakowska Wiktoria

13.

Medowska Kinga

14.

Mendalka Martyna

15.

Miotk Kinga

16.

Sell Mateusz

17.

Sell Szymon

18.

Soboczyńska Maja

19.

Szlagowski Adam

20.

Śleziński Tomasz

21.

Tomaszewska  Oliwia

22.

Tomeczkowska Wiktoria

23.

Turulska Roksana

24.

Zasowski Kacper

25.

Zieliński Maciej

26.

Zielonko Małgorzata

 

Klasa I c o profilu prawno – administracyjnym 

 

L.p.

Nazwisko i imię

 

1.

Dorsz Rozalia

2.

Drążek Wiktoria

3.

Figlon Alicja

4.

Godlewska Małgorzata

5.

Jurska Zuzanna

6.

Kozak Weronika

7.

Kwidzińska Julia

8.

Maheria Oleksii

9.

Miliukov Anton

10.

Miliukova Liia

11.

Miotke Nadia

12.

Obuchowicz Anna

13.

Pasieczna Oliwia

14.

Plichta Barbara

15.

Plichta Monika

16.

Ptach Izabela

17.

Ruszkowska Amelia

18.

Stodolska Oliwia

19.

Szulc Dominika

20.

Tomoń Wiktoria

21.

Wawrowska Alicja

22.

Zadroga Martyna 

 

 

[#2478]  am, 19.08.2020 11:43 

20 gru 2021 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved 3.010.083  
stat4u
1,199219