ARCHIWUM aktualności - rok szkolny 2019 / 2020
 
   [II LO] UCZNIOWIE

                                                                                  

Wytyczne

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej

dotyczące organizacji i prowadzenia konsultacji na terenie szkoły

 

 

 

Od 1 czerwca możliwe będą konsultacje nauczycieli z uczniami na terenie szkoły. W związku z tym proszę zapoznać się z wytycznymi.

 1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 2. Uczeń, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, nie może przyjść na konsultacje.
 3. Uczeń umówiony na konsultacje zgłasza odpowiednio wcześniej nauczycielowi, iż nie może stawić się w danym terminie.
 4. Na konsultacje uczeń przychodzi z własnymi podręcznikami, zeszytami, długopisem.
 5. Uczeń nie może pożyczać innym uczestnikom (w przypadku konsultacji grupowej) własnych podręczników, zeszytów, przyborów do pisania i innych materiałów.
 6. W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.
 7. Nos i usta powinny być zasłonięte podczas pobytu w szkole.
 8. Przed wejściem do szkoły uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcyjnych natychmiast myje ręce.
 9. Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust; zasłania twarz podczas kichania czy kasłania; stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie.
 10. Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 11. Uczeń zapoznaje się ze szczegółowymi, zmienionymi zasadami wypożyczania książek. 

 

Komunikat opracowany na podstawie wytycznych GIS, MEN i CKE

Anna Młodzikowska - Zachar

[#2395]  am, 28.05.2020 16:28 
   [II LO] MATURZYSTO

 Wytyczne

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej

i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

   

 


Podstawowe wytyczne

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy i inni pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek za wyjątkiem dowodu tożsamości.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.; zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków; osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.

Środki ochrony osobistej

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (conajmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Obowiązuje dezynfekcja rąk płynem dezynfekującym przy wejściu do szkoły, sali egzaminacyjnej, podczas korzystania ze słowników, komputerów i innych sprzętów niezbędnych podczas egzaminu.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 4. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających..
 5. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie conajmniej 1,5-metrowego odstępu).
 6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 7. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, wychodzi do toalety,  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 8. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 9. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej; WAŻNE: Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż 29 maja 2020 r. 

Dodatkowo

 1. Zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).
 2. Wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem (w ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu, nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym, zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Komunikat opracowany na podstawie wytycznych GIS, MEN i CKE

 

Anna Młodzikowska - Zachar

  

  

[#2394]  am, 28.05.2020 15:53 
   [SP 9] Audiobookowy zawrót głowy

Drodzy Uczniowie!

Gorąco zachęcamy Was do sięgnięcia po klasykę literatury dziecięcej i młodzieżowej. Spośród wielu dostępnych na rynku tytułów wybrałyśmy te, które nie tylko są Waszymi lekturami, ale także pozwolą Wam na odkrywanie świata na nowo...Zapraszamy do słuchania i życzymy dobrego odbioru. 

 

[#2412]  al, 27.05.2020 01:11 
   [SP 9] Wyniki Konkursu "Wiosenna Gra Planszowa"

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU "WIOSENNA GRA PLANSZOWA"

Niezmiernie miło nam powiadomić, iż rozstrzygnięte zostały wyniki konkursu na "Wiosenną Grę Planszową".Za każdą pracę z całego serca dziękujemy, wiemy, że każdy projekt to poświęcony czas zarówno na pomysł jak i na realizację!

Wyniki są następujące:

I miejsce - Natalia Smolarczyk 2d
II miejsce - Maksymilian Spychalski 2a
III miejsce - Wiktor Poterała 1d

Wyróżnienia:

Magdalena Cieszyńska 1b
Wojciech Lubecki 1c
Sebastian Iłgowski 1c
Dajana Barszczewska 1c

Dyplomy oraz upominki zostaną wręczone najszybciej, jak to będzie tylko możliwe, w związku z obecną sytuacją… Jeszcze raz dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i życzymy dużo zdrowia!

Nauczyciele świetlicy szkolnej:
Małgorzata Hajdel
Monika Rumian

[#2410]  dh, 26.05.2020 22:40 
   [SP 9] Lista dzieci przyjętych do klasy I
[#2409]  jk, 26.05.2020 10:23 
   [SP 9] Best Seler i tajemnica rodu Kokosów

Drodzy Uczniowie!

Mamy nadzieję, że spodobała Wam się książka Best Seler i zagadka znikających warzyw. Dlatego też dzisiaj proponujemy Wam kolejną część kryminału autorstwa Mikołaja Marceli. Best Seler i tajemnica rodu Kokosów to trzymająca w napięciu opowieść o Owocowicach, porwaniu siostrzenicy Henryka Kokosa i nieustraszonym pogromcy kryminalnych zagadek...Best Selerze. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tajemniczej intrydze...  

 

 

 

 

[#2411]  al, 26.05.2020 01:00 
   [II LO] Do poczytania - kalendarium

Kalendarium 2

najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu

26 maja

 • Dzień Matki. Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki boginie. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów. Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą Niedziela u matki. Początkowo co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej katedrze. W zwykłe niedziele odbywały się one w pobliskich kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.

27 maja

 • Dzień Samorządu Terytorialnego. Polskie święto obchodzone corocznie w maju, uchwalone przez Sejm RP w 2000 r. Dzień ten upamiętnia pierwsze wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku.

31 maja

 • Dzień Bociana Białego. Obchodzony jest od 2003 r. dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. Święto jest pretekstem do popularyzacji wiedzy na temat życia bocianów oraz ich szczególnego miejsca w polskiej kulturze i krajobrazie. Ma również zwrócić uwagę na potrzebę ich ochrony, bo mimo przyjaznego nastawienia do bocianów, człowiek stał się przyczyną całego szeregu zagrożeń, powodujących śmiertelne wypadki tych ptaków lub ich wycofywanie się z dotychczasowych terenów lęgowych.

 

 

 

Anna Młodzikowska - Zachar

 

 

 

[#2407]  am, 25.05.2020 13:14 
   [SP 9] Best Seler i zagadka znikających warzyw

Drodzy Uczniowie!

Jeśli lubicie dreszczyk emocji i rozwiązywanie zagadek kryminalnych, to poniższa propozycja jest właśnie dla Was. Aktorzy znanego Wam już Teatru Lalki i Aktora Pinokio z Łodzi zapraszają do wysłuchania kryminału Best Seler i zagadka znikających warzyw. Autorem tej niesamowicie wciągającej opowieści jest Mikołaj Marcela. Słuchając tajemniczej historii, macie niebywałą okazję, aby poznać duchowe życie warzyw i zwiedzić wegański Zwierzogród! Best Seler i zagadka znikających warzyw to nie tylko kryminał dla dzieci w każdym wieku, ale także szansa, aby poczuć się jak prawdziwy Sherlock Holmes...

 

[#2408]  al, 25.05.2020 00:34 
   [SP 9] Mądre bajki z całego świata

 

22 maja przypada Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Święto zostało ustanowione w 2000 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Z tej okazji proponujemy Wam spotkanie z bajkami z różnych zakątków świata. Cykl Mądrych bajek z całego świata nie tylko dotyka sfery uczuć i emocji, ale także porusza problemy, które mogą dotknąć każdego, bez względu na miejsce, w którym mieszka. Wszystkie bajki można znaleźć na stronie Kulczyk Foundation, my zaś zapraszamy do zapoznania się z niektórymi z nich.

A. Ługiewicz

[#2406]  al, 22.05.2020 22:42 
   [SP 9] Egzamin ósmoklasisty

Drodzy Uczniowie klas ósmych!

Uprzejmie informujemy, iż Wydawnictwo Nowa Era z myślą o ósmoklasistach przygotowała specjalny pakiet powtórzeniowy przed egzaminem. Już od dnia 25 maja będzie można skorzystać z zadań treningowych, a 2, 3 oraz 4 czerwca uczestniczyć w webinariach. Każde ze spotkań on-line zaplanowane jest na godzinę 14.00. Jako pierwsze odbędzie się szkolenie poświęcone językowi polskiemu, następne matematyce, a ostatnie językowi angielskiemu. Gorąco zachęcamy do skorzystania z propozycji Nowej Ery i życzymy powodzenia. Więcej informacji można uzyskać pod poniższymi adresami:

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykpolski#prosty-tekst-dokumenty),
https://www.youtube.com/watch?v=SBJVY11coOU&feature=youtu.be
 
https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/matematyka#prosty-tekst-dokumenty-do-pobrania),
https://www.youtube.com/watch?v=qtdKunIO5PQ&feature=youtu.be
 
https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykangielski#prosty-tekst-materialy-do-pobrania
https://www.youtube.com/watch?v=rjVi0rB5f4Y&feature=youtu.be

A. Ługiewicz

[#2405]  al, 21.05.2020 23:05 

18 lut 2020 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved 1.911.785  
stat4u
0,65625