Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta
 

Wydarzenia i zdjęcia

   Radosny karnawał w świetlicy
Aby uatrakcyjnić czas karnawału, nauczyciele ze świetlicy szkolnej zaprosili uczniów do ,,Radosnego karnawału”. Dzieci uczestniczyły w dniu oryginalnej koszulki/bluzy, dniu zabawnych skarpetek oraz przyszły w wesołych nakryciu głowy. Trzydniowa zabawa wprawiła uczestników w radosny nastrój, sprawiła, że świetlica stała się kolorowa, radosna i pełna dziecięcego śmiechu!
Przejdź do galerii  swietlica
Monika Rumian
[ # 2561 ]  jk, 25.02.2021 14:16 
   ZAPISY DO ŚWIETLICY

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO 27 SIERPNIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY

 

Poniżej dokumenty do pobrania:

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE w Szkole Podstawowej Nr 9 w Rumi w czasie pandemii rok szkolny 2020/2021

 

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej:
1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 – 17:00.
3. Karty zgłoszeń przyjmowane są przez cały rok szkolny.
4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności materialnej za wartościowe przedmioty przynoszone przez dzieci do świetlicy/szkoły.
5. Ze względu na zachowanie bezpieczeństwa w czasie epidemii do świetlicy będą przyjmowani tylko uczniowie klas I-III.
6. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców/prawnych opiekunów.
1. Dzieci odbierane są ze świetlicy osobiście przez rodziców lub osoby wskazane w oświadczeniu (załącznik nr 1).
2. W przypadku samodzielnego wyjścia dziecka do domu wymagane jest pisemne upoważnienie (dotyczy uczniów, którzy ukończyli siódmy rok życia).
3. Do szkoły uczniowie wchodzą samodzielnie! Rodzic doprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych (dotyczy uczniów, którzy ukończyli 7 rok życia).
4. Ze szkoły uczniowie wychodzą samodzielnie! O odbiorze dziecka można poinformować dzwoniąc na osobisty telefon swojego dziecka lub przekazać informację pracownikowi szkoły. Rodzic/opiekun prawny oczekuje na dziecko przy głównych drzwiach wejściowych (dotyczy uczniów, którzy ukończyli 7 rok życia).
5. Dziecko odbierane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte ponownie.
6. W przypadku odbierania dziecka przez osobę niewskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców, opiekunów.
7. W sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie telefonicznym z rodzicem wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Wychowawca/pracownik szkoły legitymuje osobę odbierającą z dokumentu potwierdzającego jej tożsamość.
8. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.

 

Procedury postępowania dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
1. W zajęciach świetlicowych nie mogą wziąć udziału dzieci, u których pracownik szkoły zaobserwuje objawy mogące wskazać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel. Uczeń zostanie niezwłocznie odizolowany od grupy, a rodzic zobowiązany jest do szybkiego odbioru dziecka ze szkoły.
2. Uczeń posiada własne przybory szkolne, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku lub w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami, podręcznikami między sobą. (ogranicza się do minimum przynoszone przybory, w tym zabawki).
3. Uczniowie muszą być przyprowadzani do świetlicy i odbierani z niej przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

Informacja o ochronie danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi przy ul. Stoczniowców 6, która przetwarza dane w celu realizowania zadań statutowych placówki. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw wynikających z RODO pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@rumia.edu.pl.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa wymienionych poniżej. Przekazanie informacji o stanie zdrowia dziecka (chorobach, alergiach w „Uwagach o dziecku”) jest dobrowolne, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa świadomej i dobrowolnej zgody. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania dziecka do szkoły. Odbiorcami danych osobowych mogą być następujące podmioty: firmy pocztowe, system informacji oświatowej prowadzony przez ministra ds. oświaty i wychowania, podmioty kontrolujące (tj. kuratorium oświaty, NIK), podmioty współpracujące z placówką w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, pielęgniarka szkolna). Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, a przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zgoda może zostać wycofania w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Podstawa prawna:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 s 1) (dalej jako RODO)
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 poz. 60, 949, 1292 z późn.zm.)
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, 949 z późń.zm.)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
• Statut Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta.

[ # 2479 ]  dh, 31.08.2020 15:00 
   Wyniki Konkursu "Wiosenna Gra Planszowa"

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU "WIOSENNA GRA PLANSZOWA"

Niezmiernie miło nam powiadomić, iż rozstrzygnięte zostały wyniki konkursu na "Wiosenną Grę Planszową".Za każdą pracę z całego serca dziękujemy, wiemy, że każdy projekt to poświęcony czas zarówno na pomysł jak i na realizację!

Wyniki są następujące:

I miejsce - Natalia Smolarczyk 2d
II miejsce - Maksymilian Spychalski 2a
III miejsce - Wiktor Poterała 1d

Wyróżnienia:

Magdalena Cieszyńska 1b
Wojciech Lubecki 1c
Sebastian Iłgowski 1c
Dajana Barszczewska 1c

Dyplomy oraz upominki zostaną wręczone najszybciej, jak to będzie tylko możliwe, w związku z obecną sytuacją… Jeszcze raz dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie i życzymy dużo zdrowia!

Nauczyciele świetlicy szkolnej:
Małgorzata Hajdel
Monika Rumian

[ # 2410 ]  dh, 26.05.2020 22:40 
   Świetlicowe pomysły na nudę

ŚWIETLICOWE POMYSŁY NA NUDĘ

Nauczyciele świetlicy zapraszają:

1. Żelowa piłka antystresowa DIY;
2. Konkurs fotograficzny;
3. Unicef;

Życzymy miłej zabawy

[ # 2375 ]  dh, 05.05.2020 22:28 
   Świetlicowe pomysły na nudę

ŚWIETLICOWE POMYSŁY NA NUDĘ

Nauczyciele świetlicy zapraszają:

1. Jak zrobić maseczkę ochronną;
2. Eksperyment "Jajko w butelce";
3. Wyprawa w kosmos

Życzymy miłej zabawy

[ # 2346 ]  dh, 18.04.2020 15:12 
   Świetlicowe pomysły na nudę

ŚWIETLICOWE POMYSŁY NA NUDĘ

Nauczyciele świetlicy zapraszają:

1. Świetlicowe pomysły na nudę;
2. Klub pożeracza książek;
3. Farby - do it yourself

Życzymy miłej zabawy

[ # 2336 ]  dh, 09.04.2020 14:23 
   Eksperyment "ŻYWE ZAPAŁKI”

Jest to jeden z bardziej zaskakujących dla dzieci eksperymentów. Pozornie kilka zapałek, postrzeganych jako martwa materia, mogą zacząć się ruszać!

Do wykonania eksperymentu potrzebujemy:

• 5 zapałek

• kilku kropel wody

• zakraplacza/łyżki

Zapałki łamiemy w pół tak, aby ich nie rozerwać. Układamy zapałki w taki sposób, by jedna obok drugiej, tworzyły ,,krzyż pięcioramienny” (pomocny będzie filmik, do którego link znajduje się poniżej). W środek figury za pomocą łyżki, aplikujemy kilka kropel wody i obserwujemy co się dzieje. Zapałki zaczną się ruszać oraz stworzą figurę, która swoim kształtem będzie przypominała gwiazdę. Zapałki zaczęły się poruszać za sprawą ciśnienia turgorowego.

Drewno posiada komórki roślinne, które zgniatamy podczas ich łamania. Woda wypełnia te zgniecione komórki i wywiera na nie ciśnienie, co powoduje zmianę kształtu zapałki. Dobrej zabawy! :)

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=C_XGprcMlzI

Małgorzata Hajdel (nauczyciel świetlicy szkolnej)

[ # 2299 ]  jk, 30.03.2020 19:52 
   Wiązanie butów - świetlica

Witam Was drogie dzieci!

Dla tych, którzy jeszcze nie nauczyli się wiązać butów, zapraszam do zabawy i nauki!

https://miastodzieci.pl/zabawy/nauka-wiazania-butow-proste-sposoby/

Pozdrawiam serdecznie Justyna Kulewitz

[ # 2277 ]  jk, 24.03.2020 09:59 
   Prace rysunkowe - świetlica
Pozdrawiam Wszystkich świetlicowych wychowanków! nauczyciel świetlicy szkolnej: Monika Rumian
[ # 2276 ]  jk, 24.03.2020 09:53 
   Świetlicowe pomysły na nudę - ciasteczka owsiane

Witajcie ! Po wielu wspaniałych pracach plastycznych, muzycznych, techniczno - matematycznych nadszedł czas na .... coś słodkiego :-) Oto przepis na pyszne, zdrowe ciasteczka owsiane. Otrzymałam go kilka lat temu od mojej uczennicy Uli.

CIASTECZKA OWSIANE ULI : - 200 g masła - 1 szklanka brązowego cukru - 3 jajka - 1 łyżeczka sody - sól ( szczypta ) - 2 szklanki mąki - 3 szklanki płatków owsianych ( górskie ) - tabliczkę deserowej czekolady ( drobno pokruszonej ) - orzechy laskowe, żurawina ( po garści ) - według uznania

Masło utrzeć z cukrem, dodać jajka , sól. Do utartej masy dosypywać stopniowo przesianą mąkę z sodą. Wmieszać płatki owsiane, czekoladę oraz przesiekane orzechy i żurawinę. Formować małe kulki ( można lekko rozpłaszczyć ), układać na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Zachować odstępy, ponieważ ciastka się" rozpłyną".

Piec w temperaturze 185 stopni, 17 minut w piekarniku z termoobiegiem.

[ # 2275 ]  jk, 24.03.2020 09:49 

08-03-2021 © Copyright by ZSO Rumia. All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies).
Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
4.757.954  
stat4u