Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta
 
   Wniosek o zajęcia z j. kaszubskiego.   
 
   Rezygnacja z zajęć z j. kaszubskiego.  

Język kaszubski w szkole

Język kaszubski – informacje dla rodziców

W naszej szkole istnieje możliwość uczęszczania na lekcje języka kaszubskiego. Podstawowym celem zajęć jest rozwijanie umiejętności językowych i poznanie jedynego języka regionalnego w Polsce. Ponadto uczniowie odkrywają bogactwo kultury Pomorza, uczą się szacunku do regionu, poznają historię najbliższej okolicy i odkrywają swoje korzenie. Zajęcia języka kaszubskiego posiadają wysoką wartość edukacyjną ponieważ są interdyscyplinarne – oprócz umiejętności językowych dzieci mają okazję rozwijać zdolności manualne, plastyczne oraz muzyczne (część zajęć prowadzonych jest w formie warsztatów). Z tego względu program przedmiotu skierowany jest do wszystkich dzieci, nie tylko pochodzących z rodzin kaszubskich.

Zajęcia realizowane są w wymiarze 3 godzin tygodniowo, z tym że w salach lekcyjnych odbywają się 2 godziny w tygodniu. W ramach trzeciej godziny realizowane są warsztaty, spotkania z regionalistami oraz wycieczki edukacyjne, które odbywają się w soboty. W związku z tym, że lekcje języka kaszubskiego finansowane są z dodatkowej subwencji oświatowej, wszystkie formy warsztatowe, zajęcia w terenie oraz podręczniki i zeszyty ćwiczeń, z których uczniowie korzystają podczas lekcji, są bezpłatne dla rodziców. Lekcje w miarę możliwości dopasowane są do planu poszczególnych klas (godziny zajęć udaje się lepiej dopasować do planu, jeśli z danej klasy zapisanych jest więcej dzieci). Maksymalna liczba dzieci w grupie języka kaszubskiego może wynieść 16 uczniów. Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający uprawnienia do nauczania języka kaszubskiego, nadane przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.

Naukę języka kaszubskiego może rozpocząć każdy uczeń (nie musi posiadać korzeni kaszubskich), którego rodzic złoży odpowiedni wniosek w sekretariacie szkołydruk wniosku do pobrania powyżej. Dokument składa się na zasadzie dobrowolności do dnia 20 września nowego roku szkolnego. Wniosek złożony raz obowiązuje przez cały okres nauki dziecka w szkole podstawowej – czyli do końca VIII klasy (w przypadku zmiany szkoły, wniosek uwzględnia się również w kolejnej placówce). Rodzice mają prawo wypisać dziecko z zajęć drogą pisemnej rezygnacji do dnia 29 września danego roku szkolnego – druk rezygnacji do pobrania powyżej. Druk wniosku oraz rezygnacji z zajęć dostępny jest w sekretariacie szkoły. Uwaga!!! W trakcie roku szkolnego, po dniu 29 września, nie ma już możliwości wypisania dziecka z zajęć!

Dla uczniów, którzy zostali zapisani na zajęcia, nauka języka kaszubskiego zaliczana jest do obowiązkowych zajęć edukacyjnych (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów obowiązkowych, liczenie do średniej ocen, wpływ na klasyfikację i promowanie). Lekcje j. kaszubskiego nie są więc „kołem zainteresowań”, dla zapisanych dzieci mają taką samą wagę jak pozostałe zajęcia lekcyjne i obowiązują tutaj takie same zasady klasyfikacji. W klasie V i VI w ramach języka regionalnego realizowanych jest dodatkowo 50 godzin (łącznie) przedmiotu o nazwie „Historia i kultura społeczności kaszubskiej” (po 25 godzin rocznie w kl. V i VI). Nauczanie „Historii i kultury społeczności kaszubskiej” jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia (zapis w arkuszu ocen i na świadectwie wśród przedmiotów dodatkowych, liczenie do średniej ocen, bez wpływu na klasyfikację i promowanie). Część godzin historii regionu może być realizowanych w terenie (np. w formie lekcji muzealnych, czy warsztatowych).

Na I etapie nauki języka kaszubskiego (klasy I – III) oceniana jest aktywność i zaangażowanie ucznia w pracę zarówno podczas zajęć lekcyjnych, oraz w zadania i projekty proponowane przez nauczyciela na terenie szkoły. Oceniana jest również chęć udziału w konkursach regionalnych. Na tym etapie w naszej szkole obowiązuje ocena zapisana stopniem (nie opisowa). Na II etapie nauki (klasy IV – VIII) oprócz aktywności i zaangażowania ucznia, oceniana jest również wiedza.

Wszystkie podręczniki do j. kaszubskiego przechowywane są w sali lekcyjnej, oznacza to, że dziecko nie jest dodatkowo obciążone. Ponadto, wiedza zdobywana jest wyłącznie podczas lekcji – nauczyciel nie zadaje prac domowych. Zajęcia odbywają się zgodnie z nową podstawą programową, z uwzględnieniem ćwiczenia umiejętności językowych (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie), z wykorzystaniem różnorodnych technik i zabaw edukacyjnych.

Zapraszamy i życzymy naszym uczniom miłej nauki i twórczego odkrywania Kaszub!

Więcej informacji:

www.jezyki-mniejszosci.pl

http://www.skarbnicakaszubska.pl/informator-jezyk-kaszubski-w-szkole

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Zarząd Główny w Gdańsku tel. (58) 301-27-31, www.kaszubi.pl

Specjalista ds. oświaty: Lucyna Radzimińska: edukacja@kaszubi.pl

Język kaszubski w kl. I – VIII

Kryteria oceniania

Wymagania edukacyjne z tego przedmiotu określono w oparciu o program nauczania języka kaszubskiego „Gôdóm i piszã pò kaszëbskù”, którego autorką jest Danuta Pioch. Program nauczania j.kaszubskiego realizowany jest w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Na drugim poziomie nauczania dodatkowo realizowany jest przedmiot „Własna historia i kultura” w wymiarze 50 godzin (25 godzin w klasie V oraz 25 godzin w klasie VI)

 1. Ocenianie osiągnięć ucznia w zakresie języka kaszubskiego ma na celu:

- ujawnienie jego osiągnięć lub braków,

- zmotywowanie i wspieranie w dalszej pracy,

- docenianie jego wysiłków w zakresie poznania dziedzictwa kulturowego i opanowania w mowie i piśmie podstaw języka kaszubskiego,

- dostarczenie rodzicom informacji o zdolnościach, predyspozycjach i trudnościach dziecka,

- ukierunkowanie dziecka pod względem dalszego rozwoju jego zdolności i zainteresowań.

2. Kontroli i ocenie podlegają:

- zaangażowanie i zainteresowanie przedmiotem, chęć do pracy,

- aktywność,

- stosunek do zajęć języka kaszubskiego: bieżące uzupełnianie ćwiczeń,

- pilność i systematyczność,

- umiejętnosć zapamiętywania treści poruszanych podczas zajęć,

- umiejętność zastosowania poznanych treści w praktyce,

- praca własna,

- wypowiedzi ustne,

- rozumienie i czytanie tekstu,

- wygłaszanie tekstu z pamięci,

- pisemne prace uczniów,

- praca wytwórcza uczniów oparta na sztuce ludowej,

- osiągnięcia uczniów w konkursach językowych, twórczości kaszubskiej i konkursach wiedzy o regionie.

 1. Zasady oceniania:

  - wymagania edukacyjne i system oceniania są znane uczniom, rodzicom i nauczycielom,

  - ocena jest jawna i uzasadniona,

  - na bieżąco zapisuje się oceny w dzienniku,

  - uczeń jest sprawdzany w zakresie czterech sprawności językowych: czytania, rozumienia ze słuchu, mówienia i pisania.

 2. Uczniowie mają obowiązek prowadzenia zeszytu i gromadzenia wszystkich materiałów otrzymanych na lekcjach.

 3. Nauczyciel może nagrodzić ucznia za nadobowiązkowe przygotowanie materiałów na lekcje.

6. System oceniania w klasach I – VIII jest zgodny z wewnętrznym systemem oceniania. Oceny cząstkowe, semestralne i końcoworoczne wyrażone są stopniami według następującej skali:

- celujący – 6

- bardzo dobry – 5

- dobry – 4

- dostateczny – 3

- dopuszczający – 2

7. Przy ocenie pracy wytwórczej ocenia się:

- stopień samodzielności pracy

- oryginalność rozwiązań

- wkład pracy ucznia

- estetykę wykonania

Oceniając prace wytwórcze ucznia należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany w wykonanie zadania.

 1. Kryteria wymagań:

Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

- wyróżnia się aktywnością, pracowitością i chęcią poznania,

- zna i rozumie treści omawiane na zajęciach,

- czyta poprawnie i płynnie omawiane teksty,

- układa wypowiedzi na temat tekstu,

- bezbłędnie pisze w języku kaszubskim,

- wygłasza z pamięci wiersze omawiane na zajęciach,

- uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach językowych i artystycznych,

- przygotowuje dodatkowe materiały na zajęcia.

Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

- jest pracowity i dosć aktywny,

- zna i rozumie treści omawiane na zajęciach,

- rozumie proste teksty w języku kaszubskim,

- stara się układać wypowiedzi na temat tekstu,

- wygłasza z pamięci krótkie wiersze,

- czyta poprawnie proste i krótkie teksty,

- pisząc tekst popełnia drobne błędy.

Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

- nie zawsze jest aktywny podczas zajęć,

- rozumie polecenia nauczyciela,

- dość dobrze zna treści omawiane na zajęciach,

- odpowiada prostymi zdaniami na pytania nauczyciela,

- wygłasza z pamięci fragment wiersza, piosenki,

- przepisując tekst popełnia drobne błędy,

- stara się prawidłowo wymawiać kaszubskie głoski,

- czyta tekst wyrazami.

Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

- rozumie pojedyncze wyrazy,

- zna głoski kaszubskie ale nie zawsze poprawnie je artykułuje,

- nie zawsze zna treści i słownictwo omawiane na zajęciach,

- czyta poprawnie dłuższe wyrazy,

- przepisuje tekst z błędami,

- zna słowa tylko fragmentu piosenek czy wierszy.

Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

- nie wykazuje chęci do pracy,

- czyta pojedyncze wyrazy z pomocą nauczyciela,

- nie zna prawidłowej pisowni kaszubskiej,

- rozpoznaje głoski kaszubskie ale prawidłowo wymawia tylko niektóre z nich,

- niechętnie uczestniczy we wspólnym wykonywaniu piosenek

- nie potrafi wyrecytować wiersza.

9. Opis sprawdzanych osiągnięć:

- Odpowiedź ustna (Odp.)

- Aktywność (Akt.)

- Zadania dla chętnych (Z.Ch.)

- Zadania wytwórcze (Z.W.)

- Udział w konkursach (K)

10. Ocena za aktywność na lekcji jest wystawiana na podstawie zbieranych plusów „+” lub minusów „-”

za 5 „+” – uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą (5)

za 5 „-” – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (1)

11. Uczeń, który opuścił lekcje ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, zapisach lekcyjnych i ćwiczeniach

12. Na drugim poziomie nauczania (kl. IV – VIII) prace pisemne oceniane są systemem punktowym, który jest zamieniany na ocenę wg następujących kryteriów:

30 – 50% maksymalnej ilości punktów – ocena dopuszczająca

51 – 75% maksymalnej ilości puntów – ocena dostateczna

76 – 91% maksymalnej ilości punktów – ocena dobra

92 – 99% maksymalnej ilości punktów – ocena bardzo dobra

100% – ocena celująca

 

 

 

 

Życzymy naszym uczniom miłej nauki i twórczego odkrywania Kaszub !


22-02-2023 © Copyright by ZSO Rumia. All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies).
Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
6.649.682  
stat4u