Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta
   Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły zarządza co następuje:

1. Zawiesza się do dnia 10 kwietnia wszystkie zajęcia w szkole oraz przyjmowanie interesantów. W sprawach pilnych należy kontaktować się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki sp9@rumia.edu.pl lub listownie.

2. W okresie od dnia 25 marca 2020 r do dnia 10 kwietnia 2020 r ogranicza się funkcjonowanie szkoły przez ograniczenie obowiązku świadczenia pracy do realizowania zadań z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość. Za podstawowe narzędzie komunikacji z uczniami i rodzicami ustala się dziennik elektroniczny.

[#2273]  jk, 23.03.2020 18:58 
   Nekrolog
[#2272]  jk, 22.03.2020 11:57 
   Zbieramy nakrętki dla Maksa z kl. 5f!

Jeśli macie nakrętki i płyty CD i nie wiecie co z nimi zrobić, to przynieście je do szkoły! Przekażemy je mamie Maksa i dzięki temu pomożemy chłopcu w rehabilitacji. Nakrętki i płyty przynosimy do swojego wychowawcy lub do wychowawcy 5f p. Doroty Kalinowskiej (do sali 7). Ponadto, możemy przekazać Maksowi 1% podatku. Nr KRS 0000 2 666 44, cel: ZC 6077 Maksymilian Mrozkowiak

Dorota Kalinowska

[#2271]  jk, 12.03.2020 11:00 
   Zajęcia w szkole zostają odwołane do 25 marca 2020r.

Informujemy, że szkoła nie będzie czynna od 16 do 25 marca 2020r. 

W dniach 12 i 13 marca br. zapewniamy świetlicową opiekę dzieciom (zdrowym), bez posiłków w szkole, którym rodzice  nie mogą zapewnić opieki w domu.

Proszę śledzić kolejne informacje, które ukażą się na stronie szkoły oraz przez dziennik elektroniczny.

[#2269]  jk, 11.03.2020 11:54 
   Odwołane konsultacje w dniu 12 marca 2020r.

W związku z zagrożeniem koronawirusem konsultacje w dniu 12 marca 2020 zostaja odwołane. Wszelkie informacje proszę przekazywać za pomocą dziennika elekrtonicznego.

[#2267]  jk, 10.03.2020 08:20 
   Komunikat Wojewody Pomorskiego praz Pomorskiego Kuratora Oświaty
W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych do chwili ustania zagrożenia.
[#2266]  jk, 10.03.2020 08:15 
   Dzień Kobiet

W klasie VB świętowaliśmy Dzień Kobiet. Chłopcy wręczyli dziewczętom upominki i złożyli życzenia. Było bardzo miło. W imieniu męskiej części klasy składamy serdeczne życzenia wszystkim KOBIETOM z okazji ich święta. 🌷🌷🌷

Joanna Głąb

[#2264]  jk, 09.03.2020 14:56 
   Przestrzegamy zasad higieny

W zeszłym tygodniu w klasach I-III i grupach przedszkolnych przeprowadzony został cykl zajęć dotyczący zdrowego trybu życia, zasad higieny - 6 skoków do naprawdę czystych rąk oraz jak zapobiegać zakażeniu. Uczniowie wraz z wychowawcami udali się do punktów z plakatami informacyjnymi dotyczącymi podstawowych zasad higieny ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem.


Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się wspólne ćwiczenia prawidłowego mycia rąk przy pojemnikach z płynem dezynfekującym na bazie alkoholu, które znajdują się w różnych punktach naszej szkoły. Zajęcia w klasach młodszych obejmowały zagadnienia takie jak: mycie rąk z użyciem ciepłej wody i mydła przed każdym posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po zabawie na podwórku, po kontakcie z zwierzętami, pielęgnacji skóry i paznokci, higieny jamy ustnej, zasad prawidłowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Przećwiczono z dziećmi prawidłową technikę mycia rąk. Pamiętajmy, że według badań UNICEF-u codzienna higiena dłoni potrafi ograniczyć ryzyko infekcji oddechowych aż o 25 procent.

Rodzice wyrazili zgodę na publikowanie wizerunku dziecka z uroczystości, imprez i wydarzeń szkolnych.

Iwona Maćkowiak

[#2262]  im, 08.03.2020 19:44 
   Kampania edukacyjna dedykowana profilaktyce zakażeń koronawirusem

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje 4 ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły.  Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat- krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

„…Zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Polecam Państwu również stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: https://www.gov.pl/web/koronawirus”

[#2260]  jk, 02.03.2020 15:21 
   Nie taki wilk straszny

Pod hasłem „Nie taki wilk straszny” odbyła się lekcja przyrody w klasie Ia. Uczniowie mogli posłuchać historii o wilkach, zamieszkujących nasze lasy, napisanej przez Adama Wajraka. Dowiedzieliśmy się, że prawda o wilku jest inna niż ta żyjąca w powszechnej świadomości. Naukowcy dowiedli, że jest to kluczowy gatunek dla całego ekosystemu leśnego, gwarantujący jego stabilność. A zatem bez wilków nasze dążenia do pięknych, zdrowych lasów będą tylko mrzonką. Wilk jest sprawnym selekcjonerem zwierzyny, pełniącym rolę naturalnego i najlepszego sanitariusza lasu. Wilk jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Nauczyciel przedstawił uczniom zdjęcia wilków oraz przeprowadził pogadankę na temat jego sytuacji w Polsce i na świecie oraz zagrożeniach ze strony człowieka. Każdy z uczniów przyniósł informacje o wilkach, które przygotował w domu. Prawdziwą ciekawostkę zaprezentował Kajetan. Był to ślad wilka odlany w gipsie. Uczniowie w grupach wykonali plakaty informacyjne o wilkach, które przedstawiliśmy na holu przed naszą salą. To była niezwykła lekcja przyrody.

Przejdź do galerii  Wilki

Rodzice wyrazili zgodę na publikowanie wizerunku dziecka z uroczystości, imprez i wydarzeń szkolnych.

Iwona Maćkowiak

[#2263]  im, 02.03.2020 10:52 

18-02-2020 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
3.467.619  
stat4u
0,2109375