Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta
   Komunikat Wojewody Pomorskiego praz Pomorskiego Kuratora Oświaty
W związku z obecną sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Wojewoda Pomorski i Pomorski Kurator Oświaty rekomendują nieorganizowanie wycieczek szkolnych, a także nieuczestniczenie w imprezach masowych do chwili ustania zagrożenia.
[#2266]  jk, 10.03.2020 08:15 
   Dzień Kobiet

W klasie VB świętowaliśmy Dzień Kobiet. Chłopcy wręczyli dziewczętom upominki i złożyli życzenia. Było bardzo miło. W imieniu męskiej części klasy składamy serdeczne życzenia wszystkim KOBIETOM z okazji ich święta. 🌷🌷🌷

Joanna Głąb

[#2264]  jk, 09.03.2020 14:56 
   Przestrzegamy zasad higieny

W zeszłym tygodniu w klasach I-III i grupach przedszkolnych przeprowadzony został cykl zajęć dotyczący zdrowego trybu życia, zasad higieny - 6 skoków do naprawdę czystych rąk oraz jak zapobiegać zakażeniu. Uczniowie wraz z wychowawcami udali się do punktów z plakatami informacyjnymi dotyczącymi podstawowych zasad higieny ograniczających ryzyko zakażenia koronawirusem.


Dużym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyły się wspólne ćwiczenia prawidłowego mycia rąk przy pojemnikach z płynem dezynfekującym na bazie alkoholu, które znajdują się w różnych punktach naszej szkoły. Zajęcia w klasach młodszych obejmowały zagadnienia takie jak: mycie rąk z użyciem ciepłej wody i mydła przed każdym posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po zabawie na podwórku, po kontakcie z zwierzętami, pielęgnacji skóry i paznokci, higieny jamy ustnej, zasad prawidłowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Przećwiczono z dziećmi prawidłową technikę mycia rąk. Pamiętajmy, że według badań UNICEF-u codzienna higiena dłoni potrafi ograniczyć ryzyko infekcji oddechowych aż o 25 procent.

Rodzice wyrazili zgodę na publikowanie wizerunku dziecka z uroczystości, imprez i wydarzeń szkolnych.

Iwona Maćkowiak

[#2262]  im, 08.03.2020 19:44 
   Kampania edukacyjna dedykowana profilaktyce zakażeń koronawirusem

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %). Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje 4 ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

5. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły.  Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat- krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/). Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia.

6. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego. Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

7. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe. 

8. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego. Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

9. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie. W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.

10. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

„…Zachęcam do śledzenia na bieżąco informacji na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Polecam Państwu również stronę internetową, gdzie znajdują się poszerzone informacje profilaktyczne: https://www.gov.pl/web/koronawirus”

[#2260]  jk, 02.03.2020 15:21 
   Nie taki wilk straszny

Pod hasłem „Nie taki wilk straszny” odbyła się lekcja przyrody w klasie Ia. Uczniowie mogli posłuchać historii o wilkach, zamieszkujących nasze lasy, napisanej przez Adama Wajraka. Dowiedzieliśmy się, że prawda o wilku jest inna niż ta żyjąca w powszechnej świadomości. Naukowcy dowiedli, że jest to kluczowy gatunek dla całego ekosystemu leśnego, gwarantujący jego stabilność. A zatem bez wilków nasze dążenia do pięknych, zdrowych lasów będą tylko mrzonką. Wilk jest sprawnym selekcjonerem zwierzyny, pełniącym rolę naturalnego i najlepszego sanitariusza lasu. Wilk jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Nauczyciel przedstawił uczniom zdjęcia wilków oraz przeprowadził pogadankę na temat jego sytuacji w Polsce i na świecie oraz zagrożeniach ze strony człowieka. Każdy z uczniów przyniósł informacje o wilkach, które przygotował w domu. Prawdziwą ciekawostkę zaprezentował Kajetan. Był to ślad wilka odlany w gipsie. Uczniowie w grupach wykonali plakaty informacyjne o wilkach, które przedstawiliśmy na holu przed naszą salą. To była niezwykła lekcja przyrody.

Przejdź do galerii  Wilki

Rodzice wyrazili zgodę na publikowanie wizerunku dziecka z uroczystości, imprez i wydarzeń szkolnych.

Iwona Maćkowiak

[#2263]  im, 02.03.2020 10:52 
   Rumia dawniej i dziś

W środę 19 lutego 2020 r. gościliśmy pana Dariusza Rybackiego – absolwenta naszej szkoły, popularyzatora historii Rumi i pomysłodawcę dokumentalnego mini – serialu „Śladami dawnej Rumi”. Pan Darek spotkał się z uczniami z klas I b, II a, II e, III a, III c oraz z ich wychowawcami w ramach trzeciej edycji projektu „Rumia oczami dziecka”. W niezwykle ciekawy sposób opowiadał o dawnych i współczesnych dziejach naszego miasta.

Przejdź do galerii  Rumia

Rodzice wyrazili zgodę na publikowanie wizerunku dziecka z uroczystości, imprez i wydarzeń szkolnych.

Jolanta Rafalska, Gabriela Theis

[#2265]  im, 01.03.2020 18:18 
   Wyślij pączka do Afryki

Mały Samorząd Uczniowski postanowił włączyć się po raz piąty w akcję „Wyślij pączka do Afryki”, prowadzonej przez Fundację Kapucyni i Misje, aby uwrażliwić uczniów naszej szkoły na problem głodu, ubóstwa dzieci w krajach afrykańskich, a także przeciwdziałać od najmłodszych lat dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu.Tegorocznej akcji patronuje hasło „Podaruj dzieciom zdrowie”. W ramach zbierania środków finansowych na w/w cel przeprowadziliśmy dnia 20 lutego 2020 r. w „tłusty czwartek” sprzedaż słodkich wypieków przygotowanych przez rodziców wraz z dziećmi z klas młodszych. W czasie „kiermaszu wypieków” uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmu na temat życia swoich rówieśników na kontynencie afrykańskim. Zebrane pieniądze zostały przekazane na wyposażenie oraz bieżącą działalności placówek misyjnych na terenie krajów beneficjentów Fundacji. Szczegóły dotyczące akcji znajdują się na stronie www.paczek.kapucyni.pl

Przejdź do galerii  Afryka

Dziękujemy za wielkie i wrażliwe serca: Rodzicom, Babciom oraz uczniom, dzięki którym mogliśmy przeprowadzić tak szczytną, a zarazem słodką akcję.

Dziękujemy również uczennicom Karolinie i Jessice z klasy VIII b za pomoc w sprzedaży wypieków.

Opiekunowie MSU i Wolontariatu: Gabriela Theis, Paulina Graś, Jolanta Rafalska

[#2239]  im, 25.02.2020 17:41 
   Koncert muzyczny "100-lecie zaślubin Polski z morzem"

W poniedziałek 17 lutego 2020 roku w Domu Kultury – Janowo odbył się koncert muzyczny pt. „Hej żeglujże żeglarzu”. Był to koncert upamiętniający 100 rocznicę zaślubin Polski z morzem oraz powrotu Pomorza w granice Rzeczypospolitej. Uczniowie klas I – III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych wysłuchali polskich i kaszubskich pieśni marynistycznych w wykonaniu pana Leszka Boliboka, muzyka Teatru Muzycznego w Gdyni oraz pana Rafała Rompca, członka zespołu muzycznego Fucus. Dzieci aktywnie uczestniczyły w koncercie: śpiewały, tańczyły i ilustrowały muzykę ruchem.

Przejdź do galerii  Zaślubiny Polski z morzem

Rodzice wyrazili zgodę na publikowanie wizerunku dziecka z uroczystości, imprez i wydarzeń szkolnych.

Gabriela Theis, Jolanta Rafalska

[#2235]  im, 18.02.2020 19:28 
   Międzynarodowy Dzień Kota

W poniedziałek 17 lutego w klasie Ia obchodziliśmy nietypowe święto- Światowy Dzień Kota. Z tej okazji obejrzeliśmy prezentację multimedialną poświęconą kotom domowym i dzikim. Poznaliśmy rasy kotów i ich obyczaje oraz sposoby pielęgnacji. Wysłuchaliśmy ciekawych opowieści o kotach z książki “Opowieści o zwierzętach, które zmieniły świat. 51 superbohaterów z krwi i kości”. Dzięki tej książce można poznać wielu wspaniałych zwierzęcych bohaterów naprawdę żyjących na naszej Ziemi. Następnie wykonaliśmy prace plastyczne przedstawiające koty. Prace wykonaliśmy farbami plakatowymi oraz metodą origami. Dzień Kota jest okazją do radosnego dzielenia się osobistymi przeżyciami o naszych milusińskich. Ten dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci uczniów i rozbudzi w nich wrażliwość na dobro i niesienie pomocy naszym kocim przyjaciołom.

Rodzice wyrazili zgodę na publikowanie wizerunku dziecka z uroczystości, imprez i wydarzeń szkolnych.

Iwona Maćkowiak

[#2234]  im, 18.02.2020 19:27 
   Wojewódzki konkurs języka angielskiego

 

  <!--[/gal/2020/02/16/01]--> 

[#2233]  bs, 16.02.2020 12:02 

25-05-2020 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
3.683.854  
stat4u
0,4980469