Zespół Szkół Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi
 im. kpt. ż.w. K.O. Borchardta

Na podstawie Uchwały Nr XXXII/366/2017 Rady Miejskiej Rumi z dnia 9 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) uchwalono, co następuje:

Z dniem 1 września 2017 r. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta w Rumi
rozpocznie działalność jako ośmioletnia szkoła podstawowa.

 • Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka, z siedzibą w Rumi, przy ul. Świętojańskiej 11 włącza się do Szkoły Podstawowej Nr 9 im. kpt. ż. w. K.O. Borchardta wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Rumi, przy ul. Stoczniowców 6.
 • Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.

1. Informacje o naborze i testach kwalifikacyjnych.
2. Dokumenty do pobrania.
3. Zasady rekrutacji i terminy.

1. Informacje o naborze i testach kwalifikacyjnych

Terminy testów kwalifikacyjnych do klas IV:

 • klasa matematyczna - wtorek 29 maja 2018r., godzina 9.00;
 • klasa sportowa o profilu piłki siatkowej - poniedziałek 7 maja 2018r., godzina 15.30, sala gimnastyczna SP9
  oraz piątek 11 maja 2018r., godzina 15.30, sala gimnastyczna SP9;
 • klasa sportowa o profilu piłki nożnej - poniedziałek 30 kwietnia 2018r., godzina 16.30, boisko „ORLIK” SP9
  oraz poniedziałek 14 maja 2018r., godzina 16.30, boisko „ORLIK” SP9.
W przypadku, kiedy osoby zainteresowane klasą sportową nie mogą stawić się na testach kwalifikacyjnych do klas sportowych w wyznaczonych terminach zapraszamy na testy uzupełniające, które odbędą się w czerwcu 2018r.

Wymagania egzaminacyjne do klas sportowych

2. Dokumenty do pobrania.

Podanie o przyjęcie do klasy IV matematycznej
Podanie o przyjęcie do klasy IV sportowej
Karta kwalifikacyjna do klasy IV sportowej
Wniosek o przyjęcie do I klasy dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły
Wniosek przyjęcie do oddziału przedszkolnego
Zgłoszenie o przyjecie do I klasy dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
Oświadczenie ilość godzin dziennie
Oświadczenie rodzeństwo
Oświadczenie wielodzietność rodziny
Oświadczenie samotny rodzic
Poświadczenie woli przyjęcia

3. Zasady i terminy rekrutacji.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Rumi

Zasady postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz.59 z późń. zm.)

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna.
 2. Terminy rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych:

 3. L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 01.03.2018r. - 14.03.2018r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 23 marca 2018r.
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 23.03.2018r. - 30.03.2018r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 6 kwietnia 2018r.

 4. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia:
 5. na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę będą łącznie następujące kryteria ustawowe:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
  Wszystkie powyższe kryteria mają wartość 20 pkt.

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal będzie dysponował wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

  1. dziecko obojga rodziców lub rodzica samotnie wychowującego pracujących/pracującego zawodowo lub rodziców/rodzica studiujących/studiującego bądź uczących się/uczącego w systemie dziennym - 5 punktów,
  2. dziecko w wieku 6 lat, które jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne - 4 punkty,
  3. dziecko posiadające rodzeństwo, które uczęszcza do placówki w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne - 3 punkty,
  4. dziecko korzystające z opieki przedszkolnej w wymiarze co najmniej 9 godzin dziennie - 2 punkty.

 6. Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów zostały wymienione we wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola/oddziału wychowania przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej.
 7. Wniosek dostępny będzie w sekretariacie przedszkola/szkoły oraz na ich stronach internetowych.
 8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej będą nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor przedszkola, szkoły podstawowej przeprowadzi postępowanie uzupełniające.
 9. Terminy postępowania uzupełniającego:

  L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego
  1. Składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. 20.08.2018r. - 23.08.2018r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 27 sierpnia 2018r.
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 28.08.2018r. - 30.08.2018r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 31sierpnia 2018r.

  W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uwaga!
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.
(Wzór zgłoszenia do klasy I dostępny będzie w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły obwodowej)

Rekrutacja kandydatów do klas I szkoły podstawowej i klas IV oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia

 1. Terminy rekrutacji kandydatów do klasy I i IV szkoły podstawowej:

 2. L.p. Czynności postępowania rekrutacyjnego Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 30.03.2018r. - 27.04.2018r.
  2. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 30.03.2018r. - 27.04.2018r.
  3. Przeprowadzenie prób sprawnościowych 08.05.2018r. - 11.05.2018r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 15 maja 2018r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 18 maja 2018r.
  6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 21.05.2018r. - 23.05.2018r.
  7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 25 maja 2018r.

 3. Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca dla kandydatów do klasy I szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Miejską Rumia:
  1. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 50 pkt;
  2. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek - 40 pkt;
  3. niepełnosprawność kandydata - 30 pkt;
  4. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) - 30 pkt;
  5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) - 30 pkt;
  6. objęcie kandydata pieczą zastępczą - 30 pkt;
  7. kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek - 10 pkt.
 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie w/w kryteriów:
  1. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do szkoły podstawowej do której składany jest wniosek;
  2. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 2 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej do której składany jest wniosek;
  3. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 3 - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 ze zm.);
  4. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 4 - prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu lub oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  5. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 5 - oświadczenie rodzica o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej;
  6. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 6 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.);
  7. w odniesieniu do kryterium określonego w pkt 7 - oświadczenie rodzica o uczęszczaniu kandydata w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej do której składany jest wniosek.
  8. Dokumenty wymienione w pkt 3, 4 i 6 należy składać w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

 5. Wniosek dostępny będzie w sekretariacie szkoły oraz na jej stronie internetowej.
 6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa będzie nadal dysponować wolnymi miejscami dyrektor tej szkoły przeprowadzi postępowanie uzupełniające.
 7. Terminy postępowania uzupełniającego:

  L.p. Czynności postępowania uzupełniającego Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego
  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 28.05.2018r. - 05.06.2018r.
  2. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 28.05.2018r. - 05.06.2018r.
  3. Przeprowadzenie prób sprawnościowych 11.06.2018r. - 14.06.2018r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 18 czerwca 2018r.
  5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 21 czerwca 2018r.
  6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia wyrażonej we wniosku, w formie pisemnego oświadczenia. 25.06.2018r. - 27.06.2018r.
  7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29 czerwca 2018r.

  W postępowaniu uzupełniającym zastosowanie ma procedura taka jak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Uwaga!
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.
(Wzór zgłoszenia do klasy I dostępny będzie w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły obwodowej)

Top

04-10-2020 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
4.333.444  
stat4u