17 lutego 2004 r. zawarta została umowa między Burmistrzem Miasta Rumi panią mgr inż. Elżbietą Rogala – Kończak a Prorektorem do spraw Kształcenia dr hab. inż. Romualdem Cwilewiczem prof. nadzw. Akademii Morskiej w Gdyni o objęciu patronatem i prowadzeniu klas akademickich w II Liceum Ogólnokształcącym w Rumi. Z Akademią Morską połączyło naszą szkołę umiłowanie morza, położenie Rumi, związane z morzem zawody wielu rodziców naszych uczniów i mieszkańców osiedla, a także imiona patronów obu szkół tworzących Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi – Szkoły Podstawowej Nr 9 im. kpt.      ż. w. Karola Olgierda Borchardta i II Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Konrada Korzeniowskiego. Obaj patroni to pisarze maryniści, ludzie morza i kapitanowie statków handlowych.

Celem zawartego porozumienia było podniesienie poziomu nauczania, kształtowanie umiejętności i uzdolnień kierunkowych oraz przybliżenie możliwości kontynuowania nauki w Akademii Morskiej w Gdyni. Dzięki niemu po raz pierwszy w roku szkolnym 2004/05 powołano dwie klasy akademickie z rozszerzonym programem nauczania:

a)      w jednej -  w zakresie matematyki, fizyki i informatyki oraz dodatkowymi przedmiotami fizyką doświadczalną i nautyką z elementami nawigacji,

b)      drugiej – w zakresie geografii i matematyki oraz dodatkowymi przedmiotami integracją europejską i encyklopedią prawa.

W budynkach Akademii Morskiej w Gdyni oraz II LO w Rumi rozpoczęły się dodatkowe zajęcia akademickie prowadzone przez nauczycieli akademickich.  Po latach zajęcia akademickie wpisały się na trwałe w szkolną rzeczywistość i cieszą się dużym uznaniem młodzieży, choć początkowo, jak przyznają uczniowie, budziły w nich niepokój. Obecnie nobilitują, gdyż licealiści traktowani są przez wykładowców i starszych kolegów jak studenci,  wielu odnosi tam swoje małe sukcesy, a w przyszłości, jako że niektórzy widzą tu swoją „Alma mater”, uczelnia nie będzie miała dla nich żadnych tajemnic. W ramach patronatu młodzież naszej szkoły uczestniczy nie tylko w zajęciach lekcyjnych. Bliskie kontakty obu szkół skutkują obecnością uczniów na sesjach naukowych, konferencjach, wykładach inauguracyjnych i okolicznościowych, np. z okazji 150 – rocznicy urodzin Conrada, naszego patrona oraz 87 – rocznicy szkolnictwa morskiego w Polsce. Licealiści z sentymentem wspominają rejsy szkolnymi statkami Akademii Morskiej – „Darem Młodzieży”                                    i „Horyzontem II”. Nie tylko zwiedziliśmy statki – kambuz, mesę, kubryk, mostek kapitański, ale także mieliśmy możliwość obserwacji pracy nawigatora, manewrów statków, stawiania żagli, spotkaliśmy się z załogą. Uczniowie mieli możliwość porozmawiania ze studentami odbywającymi praktyki morskie o studiach, egzaminach, życiu studenckim i odbywanych przez nich rejsach. Zauroczenie morzem skutkuje w przyszłości podjęciem studiów  w Akademii Morskiej i późniejszej pracy na morzu.  

W działaniach na rzecz szeroko rozumianej współpracy między II Liceum Ogólnokształcącym w Rumi a Akademią Morską w Gdyni ogromne zasługi położył nieżyjący już dr Tadeusz Matuszewski z Katedry Fizyki Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej. Nie sposób przecenić Jego życzliwości i sympatii dla naszej szkoły.

Wspomnieć również należy nieżyjącego dra Stefana Gębalę z Katedry Fizyki, pierwszego nauczyciela fizyki doświadczalnej. Specjalne podziękowania należą się także panu prof. Adamowi Weintrit, dr Jackowi Ferdynus, mgr Markowi Szczepańskiemu i mgr Szymonowi Brzózce z Wydziału Nawigacji Akademii Morskiej – pierwszym wykładowcom nautyki z elementami nawigacji.

Od samego początku najpierw nawiązaniu porozumienia, następnie jego realizacji, dzielnie sekunduje pani dr Agata Cichocka z Katedry Nauk Humanistycznych Akademii Morskiej. Do dnia dzisiejszego prowadzi zajęcia z encyklopedii Unii Europejskiej i samorządu terytorialnego w Polsce jako wykładowca akademicki, ale poprzez zaangażowanie i udział  w życiu naszej szkoły staje się coraz bardziej naszym nauczycielem.

Wykładowcy akademiccy po latach pracy z licealistami II LO coraz bardziej zżywają się z naszą szkołą, stąd obecność na wielu szkolnych uroczystościach, zaangażowanie w ich organizację, ufundowanie nagród i wyróżnień oraz uhonorowanie szkoły i uczniów certyfikatami oraz wieloma miłymi pamiątkami. Władze Akademii Morskiej i pedagodzy akademiccy byli obecni na nadaniu szkole imienia Józefa Konrada Korzeniowskiego, świętach i uroczystościach szkolnych,  pożegnaniach maturzystów, studniówkach, dniach otwartych szkoły, wigiliach szkolnych. Bez nich nasza szkoła nie byłaby taka sama. Dziękujemy!