Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
   REKRUTACJA DO KLAS I W ROKU SZK. 2021/22

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH


II  Liceum Ogólnokształcącego im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi
w roku szkolnym 2021/2022

dla kandydatów będących absolwentami klas ósmych szkoły podstawowej  

Na podstawie:

 • Ustawa   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz 2021 r. poz. 4)
 • Ustawa   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287))
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 • Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 

 

W roku szkolnym 2021/2022 powołuje się trzy klasy:

 

Klasa  I a

 o profilu psychologiczno – pedagogicznym 

pod opieką Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej wydział zamiejscowy

w Sopocie

 • przedmioty rozszerzone  grupa I jeden do wyboru przez ucznia: język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty rozszerzone grupa II jeden do wyboru przez ucznia: j. angielski,  j. niemiecki, historia,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka
 • przedmiot uzupełniający: edukacja psychologiczno - pedagogiczna,
 • język nowożytny: j. angielski, j. niemiecki,
 • przedmiot dodatkowy: samorząd terytorialny w Polsce – innowacja pedagogiczna
 • praktyki pedagogiczne w klasach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi oraz placówkach przedszkolnych na terenie Rumi

Profil przygotowuje między innymi do podjęcia studiów z zakresu nauk humanistycznych, psychologiczno-pedagogicznych, socjologii.

 

Klasa I b

o profilu sportowo – obronnym

pod patronatem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

 • przedmioty rozszerzone  grupa I jeden do wyboru przez ucznia: język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty rozszerzone grupa II jeden do wyboru przez ucznia: j. angielski,  j. niemiecki, historia,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka
 • przedmiot uzupełniający: bezpieczeństwo publiczne
 • przedmiot dodatkowy: nautyka z elementami nawigacji lub fizyka doświadczalna
 • język nowożytny: j. angielski, j. niemiecki,
 • 10 godzin wychowania fizycznego przy realizacji programu innowacyjnego w następujących sekcjach sportowych:
 • - sekcja lekkoatletyki terenowej

  - sekcja pływania

  - sekcja rugby/karate

  - sekcja sportów obronnych

 • zajęcia na strzelnicy, symulatorach Akademii Marynarki Wojennej, zajęcia terenowe
 • możliwość uzyskania patentu i licencji strzeleckiej

Profil przygotowuje między innymi do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych  w tym Akademii Marynarki Wojennej,  na Uniwersytecie Morskimj. W ramach współpracy z  uczelniami uczniowie mogą kontynuować  naukę na wydziałach: mechanicznym, nawigacyjnym, zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki i handlu morskiego oraz wielu innych.

 

Klasa I c

o profilu prawno - administracyjnym 

pod patronatem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

 • przedmioty rozszerzone  grupa I jeden do wyboru przez ucznia: język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty rozszerzone grupa II jeden do wyboru przez ucznia: j. angielski,  j. niemiecki, historia,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka
 • przedmiot uzupełniający: encyklopedia prawa
 • przedmioty dodatkowe: samorząd terytorialny w Polsce – innowacja pedagogiczna
 • język nowożytny:  j. angielski, j. niemiecki

Profil przygotowuje między innymi do studiów na kierunkach prawo, administracja, zarządzanie, nauki społeczne, politologia.  

INFORMACJE DODATKOWE

 

1.    Zajęcia wychowania fizycznego w klasach o profilu psychologiczno – pedagogicznym i prawno - administracyjnym realizowane są w formie zajęć fakultatywnych do wyboru w wymiarze dwóch godzin oraz jednej godziny zajęć w systemie klasowo – lekcyjnym; w ramach zajęć fakultatywnych do wyboru:

 • sztuki walki i podstaw samoobrony
 • gry zespołowe
 • pływalnia
 • taniec

2.      Języki obce nowożytne tj. język angielski i niemiecki realizowane są na poziomie podstawowym w czteroletnim cyklu nauczania. Przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka.

3.  Dodatkowe zajęcia akademickie prowadzone w formie wykładów, laboratoriów i praktycznych ćwiczeń na symulatorach ułatwiają przygotowanie do egzaminu maturalnego, pozwalają wykorzystać nabyte umiejętności w życiu codziennym i umożliwiają studiowanie na Uniwersytecie Morskim np. na  wydziale nawigacyjnym lub mechanicznym realizowane na terenie Uniwersytetu Morskiego lub w szkole: 

 Samorząd terytorialny w Polsce

(klasa o profilu psychologiczno – pedagogicznym i prawno - administracyjnym) – realizowane treści:

 • zasady funkcjonowania demokracji w Polsce
 • prawa i obowiązki obywatelskie
 • podział administracyjny Polski
 • struktura samorządu terytorialnego i sposób jego wybierania
 • zadania samorządu terytorialnego wobec obywateli ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków Unii Europejskiej

  

 

Nautyka z elementami nawigacji

 

(do wyboru dla klasy o profilu sportowo – obronnym) – zajęcia oferują:

 

 • wiedzę związaną z szeroko rozumianą nawigacją morską i bezpieczeństwem żeglugi
 • poznanie  kartograficzno-geodezyjnych podstaw nawigacji morskiej
 • dokonywanie obliczeń nawigacyjnych poprzez planowanie podróży, poznanie wykorzystania systemów map elektronicznych
 • korzystanie z urządzeń i systemów nawigacyjnych
 • rozszerzanie wiedzy informatycznej
 • poznanie międzynarodowego prawa drogi morskiej

 

 

  Fizyka doświadczalna

(do wyboru dla klasy o profilu sportowo – obronnym) - na zajęciach fizyki doświadczalnej młodzież:

 • zapoznaje się z podstawowymi przyrządami pomiarowymi
 • samodzielnie wykonuje doświadczenia w pracowni fizycznej
 • uczy się zasad bezpieczeństwa, a także metodyki pomiarowej
 • zapoznaje się z wykorzystaniem wybranych aplikacji do opracowania wyników pomiarów
 • uczy się planowania doświadczeń, sporządzania i analizy wykresów oraz odczytywania istotnych informacji
 • poznaje podstawowe zjawiska fizyczne i sposoby wyznaczania stałych fizycznych
 • zdobywa elementarne doświadczenie w pracy z przyrządami pomiarowymi   

  

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 

§ 1

Kandydat II LO w Rumi składa komplet wymaganych dokumentów:

 1.  wniosek, w którym dokonuje wyboru dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w ciągu czterech lat nauki w liceum. W związku z tym prosimy o przemyślane i odpowiedzialne wybory, gdyż nie będzie możliwości zmiany przedmiotów po zatwierdzeniu grup.
 2.  karta informacyjna o kandydacie
 3. poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 4. poświadczonakopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 5. dwie fotografie
 6. inne dokumenty posiadane przez ucznia np. zaświadczenie o dysfunkcji, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych
 7. dokumenty potwierdzające osiągnięcia szkolne punktowane w rekrutacji
 8.  zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów
 9. kserokopia lub odpis aktu urodzenia
 10. kandydat do klasy sportowo-obronnej dołącza dodatkowo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w tego typu klasie. 

 

 

§ 2

1. O przyjęciu kandydata do klasy decyduje suma punktów, której składnikami są punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100). Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego
 • matematyki

   przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. przedmiotów mnoży się przez 0,35

 

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

  przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z przedmiotu mnoży się przez 0,3.

 

 

 

2.   Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (max 72 punkty):

 • języka polskiego
 • języka obcego (język angielski lub język niemiecki)
 • matematyki 
 • wskazanego przez ucznia czwartego przedmiotu:

- do klasy I a o profilu psychologiczno – pedagogicznym – historii

- do klasy I b o profilu sportowo – obronnym – fizyki lub geografii

- do klasy I c o profilu prawno – administracyjnym – wiedzy o społeczeństwie

 

3.    Sposób przeliczania na punkty ocen z każdego z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

 

 • celujący - 18 punktów                      
 • bardzo dobry - 17 punktów              
 • dobry - 14 punktów                          
 • dostateczny - 8 punktów
 • dopuszczający - 2 punkty

 

 

4.    Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać:

 

a.       za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,

b.       za udział w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty i uzyskanie tytułu:

 • finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

c.       uzyskanie w konkursach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu – 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu – 3 punkty;

 

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureatakonkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;


e. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu – 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu – 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu – 2 punkty;

 

f. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt;

g. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

h. w przypadku, gdy kandydat ma więcej, niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, maksymalnie 18.

 

Sumuje się liczbę punktów uzyskanych za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, f, g, h przy czym w podpunktach b i c wybiera się najważniejsze osiągnięcie.

 

 5. Podział kandydatów na klasy nastąpi w oparciu o deklaracje zawarte we wnioskach do szkoły oraz możliwości organizacyjne szkoły.

 

§ 3

1.    Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów.

 

 

2.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub dysponowania wolnymi miejscami w ramach postępowania uzupełniającego brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełna rodzina kandydata
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

 

 • § 4

   

  Terminy postepowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022

   

   

  Lp.

  Rodzaj czynności

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 17 maja 2021 r.

  do 21 czerwca 2021 r.

  do godz. 15.00

  2.

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły            ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

  od 25 czerwca 2021 r.

  do 14 lipca 2021 r.

  do godz. 15.00

  4.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  do 14 lipca 2021 r.

  5.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

  do 21 lipca 2021 r.

  6.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych

  i kandydatów niezakwalifikowanych

  22 lipca 2021 r.

  7.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

   

  od  23 lipca 2021 r.  do 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00

  8.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  2 sierpnia 2021 r.

  - do godz. 14.00

  9.

  Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

   2 sierpnia 2021 r.

  10.

  Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych     

  do 3 sierpnia 2021 r.

  11.

  Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  do 5 sierpnia  2021  r.

  12.

  Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

  do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

  13.

  Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

  14.

  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

  do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

   

   § 5

   

Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w pierwszym terminie, starając się o przyjęcie 

do szkoły w terminie uzupełniającym; posługują się wyłącznie oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz kartą informacyjną na temat kandydata.

 

 

§ 6

 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do szkoły
 • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego

 

§ 7

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników rekrutacji w ciągu trzech dni od ich złożenia.

 

 

 

Dyrektor szkoły

mgr Lucyna Oglęcka

 

 

publikacja Anna Młodzikowska - Zachar

[#2570]  am, 11.05.2021 10:28 
   Wiedza o Regionie

 

Konkurs

 

„Wiedza o Regionie”

 

Uczennica naszego liceum Paulina Kankowska z klasy 2 c dostała się do finału VI Wojewódzkiego Konkursu „Wiedza o Regionie”. Finał odbędzie się 11 czerwca.

 

 Julia Gajdzis

 

 

 

[#2618]  am, 10.05.2021 08:19 
   ŻYCZENIA DLA MATURZYSTÓW
[#2616]  am, 04.05.2021 14:14 
   Uroczyste pożegnanie klas III

Uroczyste pożegnanie klas III

Conrady rozdane

Dziś, po raz pierwszy w historii naszej szkoły, i nie tylko naszej, odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych w formie zdalnej. Uczestniczyło w nim blisko 150 – uczniów, rodziców i nauczycieli. Wspominaliśmy czas, kiedy po raz pierwszy nasi abiturienci przekroczyli próg II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi. Przez trzy lata reprezentowali Oni naszą szkołę na licznych konkursach i olimpiadach, pracowali w wolontariacie i brali udział w spektakularnych projektach m. in. w Erasmus +. Tym bardziej gratulujemy uczniom klas III, w szczególności Michałowi Dobrzenieckiemu, Karolinie Bieszk oraz Kornelii Banasiak za uzyskanie najwyższych wyników w nauce, Adrianowi Pokropskiemu za najwyższą frekwencję w szkole, dziękujemy wszystkim wolontariuszom m. in. Angelice Sobczak, gratulujemy wszystkim stypendystom. Nie sposób wszystkich wymienić, gratulacje i podziękowania należą się wszystkim abiturientom. Za liczne talenty zostali Oni nagrodzeni Conradami - medalami Patrona naszego liceum Józefa Conrada Korzeniowskiego.

Dzisiejsza, wirtualna podróż nie odbyłaby się bez uczniów z klas młodszych, którym serdecznie dziękujemy za przygotowanie, prezentację i poprowadzenie; bez pana Mateusza Włodarskiego, pani Patrycji Jasińskiej, pana Daniela Hadama, a także innych nauczycieli.

Podczas naszego wirtualnego spotkania głos zabrali między innymi pani dyrektor Lucyna Oglęcka, pani wicedyrektor Aleksandra Zarzycka, pani dr Agata Cichocka – wykładowczyni z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, wychowawcy klas trzecich, pani Marta Bartoszewska i pan Jacek Szyba oraz abiturienci.

Na koniec zapraszmy serdecznie do obejrzenia galerii zdjęć z naszej wirtualnej akademii.

Anna Młodzikowska - Zachar

 

Przejdź do galerii  16

 

Przejdź do galerii  14

 

Przejdź do galerii  13

 

Przejdź do galerii  12

 

Przejdź do galerii  IIII

 

Przejdź do galerii  II

 

 

[#2615]  am, 30.04.2021 19:44 
   Pożegnanie klas III
[#2609]  am, 28.04.2021 11:54 
   4 MAJA (j. polski) HARMONOGRAM DOTYCZĄCY GODZIN WEJŚCIA NA MATURĘ

 

Szczegółowa informacja nt. godziny wejścia na egzamin maturalny

 

w dn. 04 maja 2021 r.

 

język polski poziom podstawowy

 

duża sala gimnastyczna

 

(boczne wejście do szkoły, na prawo od głównego przy parkingu)

 

 

 

Lp.

Kod zdającego

Nazwisko i imię ucznia

Godzina przyjścia na egzamin

1 

103

Wiczling Katarzyna

8.10

2

112

Bajor Anna

3

114

Malecki Dominik

4

115

Szałacka Alexandra

5

A01

Antosiak Tomasz

6

A02

Bielińska Marcelina

7

A03

Borkowska Adrianna

8

A05

Doering Oliwia

9

A06

Dosz Monika

10

A07

Formella Daria

11

A09

Gołębiowska Paulina

8.20

12

A10

Hełminiak Nikola

13

A12

Kowalkowska Oliwia

14

A13

Lange Anna

15

A14

Neumann Zuzanna

16

A16

Perzyńska Oliwia

17

A17

Płoszczyńska Wiktoria

18

A19

Siebert Nikola

19

A20

Sobocińska Natalia

20

A21

Topolski Mateusz

21

A23

Wiśniewska Zuzanna

8.30

22

A24

Woźniak Zuzanna

23

A25

Zadroga Patrycja

24

B01

Bieszk Karolina

25

B02

Czajkowski Adam

26

B03

Dobrzeniecki Michał

27

B04

Jadach Dominik

28

B05

Jerzyk Krzysztof

29

B06

Kreft Kinga

30

B07

Kulesza Sebastian

31

B09

Malczewska Daria

8.40

32

B11

Pionka Sylwia

33

B12

Patelczyk Nikola

34

B13

Sobczak Angelika

35

B14

Stencel Martyna

36

B15

Szymański Mikołaj

37

B16

Tokarska Paulina

38

B18

Zieliński Rafał

39

B21

Pełczyńska Jagoda

40

B22

Borkowski Patryk

41

F30

Woźniak Wojciech

 

 

 

Przypomina się o obowiązku dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły, posiadania maseczki, dowodu osobistego, własnego długopisu z czarnym tuszem (wykluczony zmazywalny!).

 

 Abiturienci niewymienieni w harmonogramie przystępują do egzaminu w salach 32 i 221, przychodzą do szkoły na 8.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[#2606]  am, 28.04.2021 09:10 
   5 MAJA (matematyka) HARMONOGRAM DOTYCZĄCY GODZIN WEJŚCIA NA MATURĘ

 

Szczegółowa informacja nt. godziny wejścia na egzamin maturalny

 

w dn. 05 maja 2021 r.

 

matematyka poziom podstawowy

 

duża sala gimnastyczna

 

(boczne wejście do szkoły, na prawo od głównego przy parkingu)

 

 

 

 

 

 

Lp.

 

Kod zdającego

Nazwisko i imię ucznia

 

Godzina przyjścia na egzamin

1

101

Halwa Martyna

 

 

8. 10

2

102

Kaczorowski Paweł

3

103

Wiczling Katarzyna

4

104

Letizia Simona

5

105

Samulski Sebastian

6

107

Szreder Marta

7

108

Naczk Oliwia

8

109

Podwysocki Michał

9

110

Górska Wiktoria

10

111

Kabała Paulina

11

112

Bajor Anna

12

113

Grzenia Magdalena

 

 

8. 20

13

114

Malecki Dominik

14

115

Szałacka Alexandra

15

116

Węsierska Nicola

16

117

Oczk Pamela

17

A01

Antosiak Tomasz

18

A02

Bielińska Marcelina

19

A03

Borkowska Adrianna

20

A05

Doering Oliwia

21

A06

Dosz Monika

22

A07

Formella Daria

23

A09

Gołębiowska Paulina

 

 

8. 30

24

A10

Hełminiak Nikola

25

A12

Kowalkowska Oliwia

26

A13

Lange Anna

27

A14

Neumann Zuzanna

28

A16

Perzyńska Oliwia

29

A17

Płoszczyńska Wiktoria

30

A19

Siebert Nikola

31

A20

Sobocińska Natalia

32

A21

Topolski Mateusz

33

A23

Wiśniewska Zuzanna

34

A24

Woźniak Zuzanna

 

 

8. 40

35

A25

Zadroga Patrycja

36

B01

Bieszk Karolina

37

B02

Czajkowski Adam

38

B03

Dobrzeniecki Michał

39

B04

Jadach Dominik

40

B05

Jerzyk Krzysztof

41

B06

Kreft Kinga

42

B07

Kulesza Sebastian

43

B09

Malczewska Daria

44

B10

Mróz Filip

45

B11

Pionka Sylwia

 

 

8. 50

46

B12

Patelczyk Nikola

47

B13

Sobczak Angelika

48

B14

Stencel Martyna

49

B15

Szymański Mikołaj

50

B16

Tokarska Paulina

51

B18

Zieliński Rafał

52

B21

Pełczyńska Jagoda

53

B22

Borkowski Patryk

54

F30

Woźniak Wojciech

 

 

 

Przypomina się o obowiązku dezynfekcji rąk po wejściu do budynku szkoły, posiadania maseczki, dowodu osobistego, własnego długopisu z czarnym tuszem (wykluczony zmazywalny!), przyborów pomocniczych na matematykę (linijka, cyrkiel, kalkulator prosty). Abiturienci niewymienieni w harmonogramie przystępują do egzaminu w sali 32, przychodzą do szkoły na 8.30.

 

Maturzyści przystępujący do egzaminów w kolejnych dniach przychodzą do szkoły najpóźniej pół godziny przed planowanym egzaminem. Wejście do szkoły bocznymi drzwiami z lewej strony od głównego, naprzeciw Domu Kultury, koło windy.

 

 

 

[#2607]  am, 27.04.2021 10:37 
   Wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego

 

 

WYTCZNE DOTYCZĄCE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO 2021

 

 

 

  WYTYCZNE PODSTAWOWE

 

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19
 2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 3.
 3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:
  • zdający
  • osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy, specjaliści pracujący ze zdającymi, którym przyznano dostosowanie warunków lub formy przeprowadzania egzaminu, osoby wyznaczone do przygotowania i obsługi oraz obsługujące sprzęt i urządzenia wykorzystywane w czasie egzaminu (np. komputery, sprzęt medyczny), asystenci techniczni
  • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
  • uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli nie ma możliwości zrezygnowania z przeprowadzania zajęć edukacyjnych w dniu przeprowadzania egzaminu
  • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń (tj. wydzielone pomieszczenie, zachowanie dystansu 1,5 m, okna w pomieszczeniu powinny być otwarte, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne).

 

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OSOBISTEGO

 

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
 2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  • wychodzi do toalety,
  • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 5. Sytuacja, w której zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu.
 6. Zdający nie dotykają dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegają higieny kaszlu i kichania; podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką.
 7. Zdający zachowują odpowiedni dystans od innych zdających po zakończonym egzaminie; nie gromadzą się przed szkołą; wymieniają doświadczenia z egzaminu za pomocą mediów społecznościowych, komunikatorów,telefonicznie

 

Komunikat opracowany na podstawie wytycznych GIS, MEiN i CKE

 

 

 

Anna Młodzikowska - Zachar

 

[#2601]  am, 23.04.2021 09:29 
   Informacja dla maturzystów

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

[#2599]  am, 22.04.2021 08:46 
   ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

 

ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

 

 

 

Światowy Dzień Ziemi co roku obchodzimy 22 kwietnia. W tym roku hasłem przewodnim jest "Przywróć naszą Ziemię". Wraz z Globalnym Klubem Przyrodniczym oraz żegnającymi się z Naszą Szkołą uczniami klas 3 przekazujemy Wam z tej okazji jakże aktualne przesłanie inspirowane ostatnim filmem Sir Davida Attenborough Życie na naszej planecie (A Life On Our Planet). Jednocześnie bardzo polecamy – obejrzyjcie ten przejmujący dokument i zainspirujcie się do działań pod hasłem przewodnim tegorocznych obchodów Dnia Ziemi - niech ten Dzień trwa cały rok, a dobro zatacza coraz szersze kręgi – stwórzmy lepszy Świat dla wszystkich jego mieszkańców!

 

Małgorzata Słowińska

 

[#2610]  am, 21.04.2021 10:04 


12.03.2021
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
1.793.870  
stat4u
5,712891