Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
   EGZAMINY MATURALNE

Tegoroczna matura

 

 Trwają egzaminy maturalne w naszym liceum, które w tym roku rozpoczęły się  miesiąc później. Przebiegają w ścisłym reżimie sanitarnym w związku z pandemią. Oprócz obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego, młodzież podeszła do zdawania przedmiotu dodatkowego w zakresie rozszerzonym. W tym roku nie odbędą się egzaminy ustne. Na wyniki abiturienci poczekają nieco dłużej. Sesja poprawkowa przewidziana jest dopiero we wrześniu. Wszystkim życzymy powodzenia.

 

Anna Młodzikowska - Zachar

 

[#2438]  am, 16.06.2020 13:20 
   Do poczytania - kalendarium

Kalendarium 5 -

najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu

Przejdź do galerii  kalendarium5

 

 15 czerwca

 • Światowy Dzień Wiatru jest organizowany przez EWEA (European Wind Energy Association) i GWEC (Global Wind Energy Council) oraz organizacje krajowe. Jest to dzień, w którym promowana jest energia wiatru poprzez przekazywanie informacji o energii wiatrowej, jej potencjale, globalnym rozwoju i możliwościach zastępowania nieodnawialnych źródeł energii. We współpracy z EWEA i GWEC, krajowe stowarzyszenia energii wiatrowej (np. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej czy Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej) oraz firmy zaangażowane w produkcję energii wiatrowej organizują wydarzenia w wielu krajach na całym świecie. W 2011 r. wiatrowe imprezy zostały zorganizowane w 30 krajach, na 4 kontynentach. Wydarzenia podczas Dnia Wiatru to m.in. wizyty w lądowych i morskich farmach wiatrowych, kampanie informacyjne, ustawianie turbin demonstracyjnych w miastach, warsztaty wiatrowe i parady wiatrowe.  

17 czerwca

 • Święto Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych. Wojska pancerne i zmechanizowane mogą prowadzić standardowe działania bojowe w celu niszczenia przeciwnika we współdziałaniu z innymi rodzajami wojsk. Z wojsk pancernych i zmechanizowanych można zawczasu lub doraźnie tworzyć zgrupowania ciężkie lub lekkie. Zgrupowania te mogą być użyte w zależności od specyfiki postawionego zadania i środowiska. Ich zadania taktyczne mogą obejmować ponadto: ubezpieczenie, rozpoznanie, ogień przeciwpancerny w celu wsparcia działań jednostek nieopancerzonych. Po raz pierwszy Dzień Czołgisty obchodzony był w dniach 18-20 czerwca 2009 r. w Żaganiu w związku z 90-leciem polskiej broni pancernej.
 • Światowy Dzień Walki z Pustynnieniem i Suszą ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 30 stycznia 1995 r. (rezolucja 49/115). Celem obchodów Dnia jest zwrócenie uwagi na sposoby zapobiegania przed pustynnieniem i suszą. Zgromadzenie wezwało państwa, by wykorzystały ten czas do pogłębienia świadomości na temat potrzeby międzynarodowej współpracy w zakresie zwalczania zjawiska pustynnienia i skutków suszy oraz realizacji postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia w krajach poważnie dotkniętych suszą i/lub pustynnieniem zwłaszcza w Afryce. Konwencja została przyjęta w Paryżu 17 czerwca 1994 r. i podpisana 14 października w imieniu Wspólnoty Europejskiej. Polska przyjęła Konwencję 17 listopada 2001 r..

20 czerwca

 • Światowy Dzień Uchodźcy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 r. (rezolucja 55/76). Upamiętnia odwagę i siłę uchodźców na całym świecie. Obie daty: ustanowienia i obchodów święta nie są przypadkowe. W 2001 r. na świecie przypadała 50 rocznica uchwalenia Konwencji na temat Statusu Uchodźców (1951 r.). Jednocześnie Organizacja Jedności Afrykańskiej (OJA) poparła inicjatywę, by Dzień Uchodźcy przypadał w tym samym dniu, co Dzień Uchodźców Afrykańskich, tj. 20 czerwca. Od 2001 roku dzień ten obchodzony jest jako Światowy Dzień Uchodźcy. W ponad stu krajach odbywają się uroczystości, organizowane są wydarzenia kulturalne, szkolenia, konferencje, programy dla rodzin i dzieci, mające na celu zrozumienie potrzeb uchodźców na całym świecie. W Polsce w organizację wydarzeń co roku angażuje się Polska Akcja Humanitarna, a od niedawna także Fundacja Refugee.pl im. M. Jasiczek. 

21 czerwca 

 • Noc Kupały, wigilia św. Jana, Sobótka, Noc Świętojańska, słowiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku. Na Podkarpaciu i Śląsku uroczystość naywana jest sobótką, na Warmii i Mazurach palinocką. Nazwa Noc Kupały utrwaliła się w tradycji Mazowsza i Podlasia. Święto ognia, wody, słońca i księżyca, rodzaju, radości i miłości. Podobny charakter mają święta obchodzone przez ludy bałtyckie, germańskie, celtyckie.
 • Dzień Przedsiębiorcy. Pierwszy Dzień Przedsiębiorcy polscy przedsiębiorcy obchodzili na XII Kongresie Gospodarki Polskiej w Warszawie. Uchwała Sejmu RP z dn. 9 czerwca 2016 r. brzmi: "Uznając znaczenie działalności przedsiębiorców na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego kraju, Sejm RP ustanawia dzień 21 czerwca Dniem Przediębiorcy. Dzień ten przyczyni się do wzmacniania świadomości i wiedzy społeczeństwa o procesach gospodarczych oraz o przedsiębiorczości".

  Anna Młodzikowska - Zachar

[#2435]  am, 13.06.2020 18:20 
   MATURZYSTO

 Wytyczne

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej

i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

dotyczące organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego

   

 


Podstawowe wytyczne

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły) bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 4. Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie: zdający, osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, tj. członkowie zespołów nadzorujących, obserwatorzy, egzaminatorzy i inni pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek za wyjątkiem dowodu tożsamości.
 6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.; zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 7. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków; osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 9. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.

Środki ochrony osobistej

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (conajmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Obowiązuje dezynfekcja rąk płynem dezynfekującym przy wejściu do szkoły, sali egzaminacyjnej, podczas korzystania ze słowników, komputerów i innych sprzętów niezbędnych podczas egzaminu.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 4. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających..
 5. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie conajmniej 1,5-metrowego odstępu).
 6. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
 7. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, wychodzi do toalety,  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 8. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 9. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej; WAŻNE: Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż 29 maja 2020 r. 

Dodatkowo

 1. Zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie, np. przed godziną 10:00, jeżeli egzamin rozpoczyna się o godz. 9:00 (z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi).
 2. Wrażeniami po egzaminie zdający dzielą się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, unikają spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
 3. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem (w ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu, nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym, zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

 

Komunikat opracowany na podstawie wytycznych GIS, MEN i CKE

 

Anna Młodzikowska - Zachar

  

  

[#2394]  am, 12.06.2020 15:53 
   UCZNIOWIE

                                                                                  

Wytyczne

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej

dotyczące organizacji i prowadzenia konsultacji na terenie szkoły

 

 

 

Od 1 czerwca możliwe będą konsultacje nauczycieli z uczniami na terenie szkoły. W związku z tym proszę zapoznać się z wytycznymi.

 1. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
 2. Uczeń, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, nie może przyjść na konsultacje.
 3. Uczeń umówiony na konsultacje zgłasza odpowiednio wcześniej nauczycielowi, iż nie może stawić się w danym terminie.
 4. Na konsultacje uczeń przychodzi z własnymi podręcznikami, zeszytami, długopisem.
 5. Uczeń nie może pożyczać innym uczestnikom (w przypadku konsultacji grupowej) własnych podręczników, zeszytów, przyborów do pisania i innych materiałów.
 6. W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.
 7. Nos i usta powinny być zasłonięte podczas pobytu w szkole.
 8. Przed wejściem do szkoły uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce, a jeżeli ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcyjnych natychmiast myje ręce.
 9. Uczeń bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust; zasłania twarz podczas kichania czy kasłania; stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie.
 10. Uczeń unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.
 11. Uczeń zapoznaje się ze szczegółowymi, zmienionymi zasadami wypożyczania książek. 

 

Komunikat opracowany na podstawie wytycznych GIS, MEN i CKE

Anna Młodzikowska - Zachar

[#2395]  am, 11.06.2020 16:28 
   Do poczytania - kalendarium

Kalendarium 4 -

najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu

Przejdź do galerii  kalendarium4

 

 8 czerwca

 • Światowy Dzień Oceanów. W tym dniu Fundacja WWF przypomina o wspólnym dla nas wszystkich obowiązku zrównoważonego korzystania z zasobów oceanu oraz mobilizuje do walki o jego dobro. Niestety ocean ma poważne kłopoty i to my jesteśmy ich powodem. Prawie połowa powierzchni oceanów jest silnie dotknięta działalnością człowieka m.in. przełowieniem, ogromnym zanieczyszczeniem i zmianą klimatu https://www.wwf.pl/aktualnosci/swiatowy-dzien-oceanow
 • 8 czerwca 1949 r. w Londynie ukazała się powieść Rok 1984 George’a Orwella, brytyjskiego pisarza i publicysty, uczestnika hiszpańskiej wojny domowej. Jego dzieła cechuje inteligencja i wrażliwość na nierówności społeczne. Autor lektur szkolnych.

9 czerwca

 • Dzień Pracowników Archiwów i Bibliotek w Polsce a na świecie Międzynarodowy Dzień Archiwów, święto ustanowione podczas 16 Międzynarodowego Kongresu Archiwów w Kuala Lumpur na pamiątkę utworzenia Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA) w 1948 r. będącej pod auspicjami UNESCO.
 • Zmarł Iain Menzies Banks  9 czerwca 2013 r., szkocki pisarz powieści głównego nurtu pod nazwiskiem Iain Banks ora science fiction jako Iain M. Banks. W 2008 r. „The Times" umieścił Banksa na liście „50 najwybitniejszych brytyjskich pisarzy od 1945 roku”.

10 czerwca

 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (w tradycji ludowej zwane Bożym Ciałem) jest to święto obchodzone przez Katolików ku czci Najświętszego Sakramentu. Jest to święto obowiązujące Katolików do uczestniczenia w tym dniu we mszy świętej. W Polsce Boże Ciało zostało ustanowione dniem wolnym od pracy. Święto obchodzone jest 60 dni po Wielkanocy, dlatego jest świętem ruchomym.

13 czerwca

 • Święto Żandarmerii Wojskowej obchodzone na mocy ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Żandarmeria Wojskowa to organ ścigania, wyodrębniona i wyspecjalizowana służba Sił Zbrojnych RP, której działalność polega na zapewnieniu przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochronie porządku publicznego, zapobieganiu popełniania przestępstw na terenach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych. ŻW pełni rolę policji wojskowej.

14 czerwca

 • Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, polskie święto obchodzone co roku, uchwalone 8 czerwca 2006 roku przez Sejm RP w 66 rocznicę przybycia pierwszego transportu więźniów do KL Auschwitz w 1940 r. Pierwotnie jego nazwa brzmiała Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych.
 • Światowy Dzień Krwiodawcy, święto dedykowane dawcom krwi, obchodone w dzień urodzin Karla Landsteinera, odkrywcy grup krwi, za co w 1930 r otrzymał Nagrodę Nobla. Święto zostało ustanowione w 2004 r. przez światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzysrwo Transfuzjologiczne.

 

 Anna Młodzikowska - Zachar

[#2432]  am, 07.06.2020 10:16 
   Lekcje z Temidą

 

Program edukacyjny

„Lekcje z Temidą”

Dla uczniów klas I c (administracyjno – prawnej) i I a (pedagogiczno – psychologicznej) przygotowane zostaną lekcje online w ramach programu edukacyjnego „Lekcje z Temidą”. Celem programu jest zainteresowanie młodzieży kwestiami prawnymi, a także zwiększenie ich świadomości prawnej. Podczas spotkania dowiecie się, czym jest prawo, skąd czerpać wiedzę o prawie oraz gdzie szukać pomocy prawnej. Przybliżony zostanie także przebieg edukacji i kariery prawniczej, jak również podstawowe prawa i obowiązki młodzieży jako konsumentów i obywateli. Zajęcia poprowadzą doświadczeni prawnicy, tak więc będziecie mieli szansę zadania pytań o interesujące Was kwestie związane z prawem i pracą prawników. Na zakończenie każdy będzie mógł sprawdzić anonimowo swoją wiedzę w krótkim teście z wiedzy o prawie. Lekcje przeprowadzone zostaną na platformie Microsoft Teams. Program  jest prowadzony pod auspicjami Funduszu Sprawiedliwości, państwowej instytucji, której zadaniem jest niesienie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz szerzenie wiedzy prawnej wśród obywateli, w szczególności dzieci i młodzieży. Więcej informacji na: https://lekcjeztemida.pl/

Harmonogram zajęć:

 • Klasa I c – 5 czerwca godzina 11. 00 – 12. 30
 • Klasa I a – 5 czerwca godzina 12. 30 – 14. 00

Uczniowie:

 • Otwierając przesłany link na komputerze w przeglądarce Chrome, Firefox i IE 11 wystarczy wybrać opcję „Zamiast tego dołącz w przeglądarce” – nie jest wymagana instalacja oprogramowania.
 • Otwierając przesłany link na smartfonie lub w przeglądarce Safari/Opera wystarczy zainstalować darmową aplikację Microsoft Teams, a następnie dołączyć do wydarzenia.

Link do zajęć: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0315d9e8278c45cba34a97aeeb7231fc%40thread.tacv2/1590703570093?context=%7b%22Tid%22%3a%2204c043ab-0da6-4573-a686-e21ce7ead2c2%22%2c%22Oid%22%3a%224c34c077-fe95-4358-abde-d34567d997e9%22%7d

 

Publikacja na podstawie wiadomości przesłanej przez prowadzącego zajęcia pana Daniela Rejowskiego.

Anna Młodzikowska - Zachar

[#2423]  am, 02.06.2020 13:17 
   Głosowanie

 

Międzynarodowy Festiwal

„Gdynia Open”

 

Dzisiaj rozpoczęło się głosowanie na nagrodę publiczności na Międzynarodowym Festiwalu „Gdynia Open". Prosimy o oddanie głosów na naszą młodszą koleżankę Karinę Gęsicką z kl. 8 a. Karina obdarowana jest niezwykłym talentem wokalnym, brała udział w wielu konkursach muzyczno – poetyckich, występowała na szkolnych akademiach w naszym liceum.

 

Link do głosowania: https://gdyniaopen.pl/zgloszenia-gdynia-open/?szukaj=id:375

  

Anna Młodzikowska - Zachar

 

[#2422]  am, 02.06.2020 12:05 
   Do poczytania - kalendarium

 

 Kalendarium 3 -

najważniejsze wydarzenia w tym tygodniu

Przejdź do galerii  kalendarium3

 

 1 czerwca

 • Międzynarodowy Dzień Dziecka. Dzień ustanowiony w 1954 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla upowszechnienia ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie NZ i obchodzony od 1955 r. w różne dni w roku, w Polsce 1 czerwca. Od 1994 r. tego dnia w Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Młodzieży.
 • Ignacy Mościcki, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 1 czerwca 1926 r. w drugim głosowaniu otrzymał poparcie członków Zgromadzenia Narodowego większością głosów i został trzecim po Gabrielu Narutowiczu i Stanisławie Wojciechowskim Prezydentem RP. Był nie tylko politykiem, ale także naukowcem, wynalazcą i budowniczym polskiego przemysłu chemicznego.. 

4 czerwca

 • Dzień Wolności i Praw Obywatelskich – polskie święto ustanowione uchwałą Sejmu RP w 2013 r. Upamiętnia pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory parlamentarne w 1989 r.

5 czerwca

 • Światowy Dzień Środowiska Naturalnego – dzień ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na Konferencji Sztokholmskiej w 1972 r.i jest obchodzony w ponad 100 państwach dla przypomnienia haseł konferencji dotyczących zgodności rozwoju cywilizacji z rozwojem ekologicznym na świecie. Tego dnia ustanowiono Program Środowiskowy ONZ. Globalne hasło roku 1974: Ziemia jest tylko jedna.

6 czerwca

 • Święto Wojsk Chemicznych. Wojska chemiczne przeznaczone są do wykonywania specjalistycznych zadań podczas działań bojowych w warunkach. Do zadań w warunkach pokoju  należy podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych np. podczas katastrof, monitorowanie rozprzestrzeniania się skażeń i zagrożeń epidemiologicznych, usuwanie skutków awarii chemicznych i wypadków radiacyjnych.

 

 Anna Młodzikowska - Zachar

[#2421]  am, 01.06.2020 13:22 
   Zaproszenie na webinaria: wirus SARS-CoV-2

 

ZAPROSZENIE

 

 

Kolejne zaproszenie dotyczy otwartego webinarium nt. wirusa SARS-CoV-2 i nie tylko, skierowane jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi. Spotkania online zostały zorganizowane w ramach programu edukacyjnego ADAMED SmartUP.  

Na cykl składają się cztery spotkania online, w trakcie których możliwe będzie zadawanie pytań. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania budowy wirusów, mechanizmów ich działania oraz możliwych sposobów walki z nimi. Wykłady odbywać się będą o godzinie 17.00 w następujące dni:

 

 • 3 czerwca, środa – Czym jest wirus? Czy wirus żyje?
 • 5 czerwca, piątek – Skąd się wziął wirus SARS-CoV-2?
 • 8 czerwca, poniedziałek – Jak możemy zatrzymać wirusa?
 • 10 czerwca, środa  Jak zbudowany jest wirus?

 

Prezentacje online poprowadzi dr nauk biologicznych Magdalena Richter, która od początku istnienia programu jest wykładowczynią na corocznym obozie naukowym ADAMED SmartUP. Swoje naukowe doświadczenie zbierała w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN oraz na Uniwersytecie w Cambridge. Obecnie natomiast pracuje w jednym z laboratoriów wykonujących testy na obecność wirusa SARS-CoV-2. Jest także członkinią Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki.

Szczegóły dotyczące poszczególnych spotkań oraz instrukcje, jak wziąć w nich udział znajdują się na stronie https://www.facebook.com/events/2615401682011175/. Webinaria to nie jedyne wsparcie ze strony Fundacji Adamed, na które mogą liczyć uczniowie w całej Polsce. Na stronie adamedsmartup.pl udostępnione są materiały popularnonaukowe, porady dot. nauki zdalnej oraz edukacyjna gra online.  

 

Na spotkania online zaprasza pan Mikołaj Rutkowski wraz z Zespołem ADAMED SmartUP

 

 

Informacja na bazie zaproszenia od Fundacji ADAMED SmartUP

Anna Młodzikowska - Zachar

 

 

[#2418]  am, 29.05.2020 16:37 
   Zaproszenie na lekcję online

Zaproszenie

 

Świetlica Krytyki Politycznej w Gdańsku wraz z Młodzieżowym Strajkiem Klimatycznym Trójmiasto zapraszają uczniów i nauczycieli do udziału w e – lekcji o klimacie: Ostatni dzwonek dla klimatu. Pod tym samym hasłem przebiegał jesienią ubiegłego roku Tydzień Edukacji Globalnej m. in. w naszej szkole. W ramach wydarzenia młodzież opowie o przyczynach i skutkach zmian klimatycznych oraz o działaniach, które możemy jeszcze podjąć, aby uniknąć katastrofy klimatycznej. Spotkanie odbędzie się 1 czerwca, w poniedziałek o godz.15.00 i potrwa około godziny. Więcej informacji o wydarzeniu online na:

https://www.facebook.com/events/551778618839347/

 

Anna Młodzikowska - Zachar

 

 

 

[#2415]  am, 29.05.2020 15:36 


26.05.2020
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
1.546.955  
stat4u
0,3378906