Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
   REKRUTACJA DO KLAS I W ROKU SZK. 2022/23

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH


II  Liceum Ogólnokształcącego im. J. K. Korzeniowskiego w Rumi
w roku szkolnym 2022/2023

dla kandydatów będących absolwentami klas ósmych szkoły podstawowej  

Na podstawie:

 • Ustawa   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz 2021 r. poz. 4)
 • Ustawa   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1287))
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737)
 • Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

 

 

W roku szkolnym 2022/2023 powołuje się trzy klasy:

 

Klasa  I a

 o profilu psychologiczno – pedagogicznym 

pod opieką Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej wydział zamiejscowy

w Sopocie

 • przedmioty rozszerzone  grupa I jeden do wyboru przez ucznia: język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty rozszerzone grupa II jeden do wyboru przez ucznia: j. angielski,  j. niemiecki, historia,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka
 • przedmiot uzupełniający: edukacja psychologiczno - pedagogiczna,
 • język nowożytny: j. angielski, j. niemiecki,
 • przedmiot dodatkowy: samorząd terytorialny w Polsce – innowacja pedagogiczna
 • praktyki pedagogiczne w klasach przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 9 w Rumi oraz placówkach przedszkolnych na terenie Rumi

Profil przygotowuje między innymi do podjęcia studiów z zakresu nauk humanistycznych, psychologiczno-pedagogicznych, socjologii.

 

Klasa I b

o profilu sportowo – obronnym

pod patronatem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

 • przedmioty rozszerzone  grupa I jeden do wyboru przez ucznia: język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty rozszerzone grupa II jeden do wyboru przez ucznia: j. angielski,  j. niemiecki, historia,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka
 • przedmiot uzupełniający: bezpieczeństwo publiczne
 • przedmiot dodatkowy: nautyka z elementami nawigacji lub fizyka doświadczalna
 • język nowożytny: j. angielski, j. niemiecki,
 • 10 godzin wychowania fizycznego przy realizacji programu innowacyjnego w następujących sekcjach sportowych:
 • - sekcja lekkoatletyki terenowej

  - sekcja pływania

  - sekcja rugby/karate

  - sekcja sportów obronnych

 • zajęcia na strzelnicy, symulatorach Akademii Marynarki Wojennej, zajęcia terenowe
 • możliwość uzyskania patentu i licencji strzeleckiej

Profil przygotowuje między innymi do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych  w tym Akademii Marynarki Wojennej,  na Uniwersytecie Morskimj. W ramach współpracy z  uczelniami uczniowie mogą kontynuować  naukę na wydziałach: mechanicznym, nawigacyjnym, zarządzania przedsiębiorstwem, logistyki i handlu morskiego oraz wielu innych.

 

Klasa I c

o profilu prawno - administracyjnym 

pod patronatem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

 • przedmioty rozszerzone  grupa I jeden do wyboru przez ucznia: język polski lub wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty rozszerzone grupa II jeden do wyboru przez ucznia: j. angielski,  j. niemiecki, historia,  geografia, biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka
 • przedmiot uzupełniający: encyklopedia prawa
 • przedmioty dodatkowe: samorząd terytorialny w Polsce – innowacja pedagogiczna
 • język nowożytny:  j. angielski, j. niemiecki

Profil przygotowuje między innymi do studiów na kierunkach prawo, administracja, zarządzanie, nauki społeczne, politologia.  

INFORMACJE DODATKOWE

 

1.    Zajęcia wychowania fizycznego w klasach o profilu psychologiczno – pedagogicznym i prawno - administracyjnym realizowane są w formie zajęć fakultatywnych do wyboru w wymiarze dwóch godzin oraz jednej godziny zajęć w systemie klasowo – lekcyjnym; w ramach zajęć fakultatywnych do wyboru:

 • sztuki walki i podstaw samoobrony
 • gry zespołowe
 • pływalnia
 • taniec

2.      Języki obce nowożytne tj. język angielski i niemiecki realizowane są na poziomie podstawowym w czteroletnim cyklu nauczania. Przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka.

3.  Dodatkowe zajęcia akademickie prowadzone w formie wykładów, laboratoriów i praktycznych ćwiczeń na symulatorach ułatwiają przygotowanie do egzaminu maturalnego, pozwalają wykorzystać nabyte umiejętności w życiu codziennym i umożliwiają studiowanie na Uniwersytecie Morskim np. na  wydziale nawigacyjnym lub mechanicznym realizowane na terenie Uniwersytetu Morskiego lub w szkole: 

 Samorząd terytorialny w Polsce

(klasa o profilu psychologiczno – pedagogicznym i prawno - administracyjnym) – realizowane treści:

 • zasady funkcjonowania demokracji w Polsce
 • prawa i obowiązki obywatelskie
 • podział administracyjny Polski
 • struktura samorządu terytorialnego i sposób jego wybierania
 • zadania samorządu terytorialnego wobec obywateli ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania środków Unii Europejskiej

  

 

Nautyka z elementami nawigacji

 

(do wyboru dla klasy o profilu sportowo – obronnym) – zajęcia oferują:

 

 • wiedzę związaną z szeroko rozumianą nawigacją morską i bezpieczeństwem żeglugi
 • poznanie  kartograficzno-geodezyjnych podstaw nawigacji morskiej
 • dokonywanie obliczeń nawigacyjnych poprzez planowanie podróży, poznanie wykorzystania systemów map elektronicznych
 • korzystanie z urządzeń i systemów nawigacyjnych
 • rozszerzanie wiedzy informatycznej
 • poznanie międzynarodowego prawa drogi morskiej

 

 

  Fizyka doświadczalna

(do wyboru dla klasy o profilu sportowo – obronnym) - na zajęciach fizyki doświadczalnej młodzież:

 • zapoznaje się z podstawowymi przyrządami pomiarowymi
 • samodzielnie wykonuje doświadczenia w pracowni fizycznej
 • uczy się zasad bezpieczeństwa, a także metodyki pomiarowej
 • zapoznaje się z wykorzystaniem wybranych aplikacji do opracowania wyników pomiarów
 • uczy się planowania doświadczeń, sporządzania i analizy wykresów oraz odczytywania istotnych informacji
 • poznaje podstawowe zjawiska fizyczne i sposoby wyznaczania stałych fizycznych
 • zdobywa elementarne doświadczenie w pracy z przyrządami pomiarowymi   

  

 

WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 

§ 1

Kandydat II LO w Rumi składa komplet wymaganych dokumentów:

 1.  wniosek, w którym dokonuje wyboru dwóch przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym w ciągu czterech lat nauki w liceum. W związku z tym prosimy o przemyślane i odpowiedzialne wybory, gdyż nie będzie możliwości zmiany przedmiotów po zatwierdzeniu grup.
 2.  karta informacyjna o kandydacie
 3. poświadczona kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty
 4. poświadczonakopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 5. dwie fotografie
 6. inne dokumenty posiadane przez ucznia np. zaświadczenie o dysfunkcji, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych
 7. dokumenty potwierdzające osiągnięcia szkolne punktowane w rekrutacji
 8.  zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów
 9. kserokopia lub odpis aktu urodzenia
 10. kandydat do klasy sportowo-obronnej dołącza dodatkowo zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w tego typu klasie. 

 

 

§ 2

1. O przyjęciu kandydata do klasy decyduje suma punktów, której składnikami są punkty uzyskane w wyniku egzaminu ósmoklasisty (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100). Wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • języka polskiego
 • matematyki

   przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. przedmiotów mnoży się przez 0,35

 

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

  przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z przedmiotu mnoży się przez 0,3.

 

 

 

2.   Punkty pochodzące z przeliczenia ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (max 72 punkty):

 • języka polskiego
 • języka obcego (język angielski lub język niemiecki)
 • matematyki 
 • wskazanego przez ucznia czwartego przedmiotu:

- do klasy I a o profilu psychologiczno – pedagogicznym – historii

- do klasy I b o profilu sportowo – obronnym – fizyki lub geografii

- do klasy I c o profilu prawno – administracyjnym – wiedzy o społeczeństwie

 

3.    Sposób przeliczania na punkty ocen z każdego z czterech obowiązkowych zajęć edukacyjnych: 

 

 • celujący - 18 punktów                      
 • bardzo dobry - 17 punktów              
 • dobry - 14 punktów                          
 • dostateczny - 8 punktów
 • dopuszczający - 2 punkty

 

 

4.    Za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać:

 

a.       za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,

b.       za udział w konkursach o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanych przez kuratora oświaty i uzyskanie tytułu:

 • finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

c.       uzyskanie w konkursach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu – 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu – 3 punkty;

 

d. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
 • tytułu laureatakonkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;


e. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

 

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu – 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu – 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu – 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu – 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu – 2 punkty;

 

f. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

 

 • międzynarodowym – 4 punkty,
 • krajowym – 3 punkty,
 • wojewódzkim – 2 punkty,
 • powiatowym – 1 punkt;

g. osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

h. w przypadku, gdy kandydat ma więcej, niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie, maksymalnie 18.

 

Sumuje się liczbę punktów uzyskanych za osiągnięcia wymienione w podpunktach a, b, c, d, e, f, g, h przy czym w podpunktach b i c wybiera się najważniejsze osiągnięcie.

 

 5. Podział kandydatów na klasy nastąpi w oparciu o deklaracje zawarte we wnioskach do szkoły oraz możliwości organizacyjne szkoły.

 

§ 3

1.    Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów.

 

 

2.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub dysponowania wolnymi miejscami w ramach postępowania uzupełniającego brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełna rodzina kandydata
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

 

 

 • § 4

   

  Terminy postepowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów do klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023

   

     Lp.

  Rodzaj czynności

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 16 maja 2022 r.

  do 31 maja 2022 r.

  do godz. 15.00

  2.

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły            ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

  od 24 czerwca 2022 r.

  do 13 lipca 2022 r.

  do godz. 15.00

  3.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  do 13 lipca 2022 r.

  4.

  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

  do 20 lipca 2022 r.

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

  21 lipca 2022 r.

  6.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do skoły ponadpodstawowej.  

  od  22 lipca 2022 r.

  do 28 lipca 2022 r.

  do godz. 15.00  7.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  29 lipca 2022 r.

  do godz. 14.00

  8.

  Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.  

  29 lipca 2022 r.

  9.

  Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych     

  do 1 sierpnia 2022 r.

   

   § 5

   

Uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do szkoły w pierwszym terminie, starając się o przyjęcie 

do szkoły w terminie uzupełniającym; posługują się wyłącznie oryginałami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz kartą informacyjną na temat kandydata.

 

 

§ 6

 

1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy:

 • weryfikacja spełniania przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych do szkoły
 • sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego

 

§ 7

 

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników rekrutacji w ciągu trzech dni od ich złożenia.

 

 

 

Dyrektor szkoły

mgr Lucyna Oglęcka

 

 

 

[#2570]  am, 10.05.2022 10:28 
   Opłaty za posiłki w miesiącu czerwcu i godziny wydawania posiłków

 

OPŁATY ZA POSIŁKI W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W RUMI, UL. STOCZNIOWCÓW 6.

Od 1 kwietnia b. r. zmianie uległa cena posiłków. Wpłat za posiłki za miesiąc czerwiec proszę dokonywać do 25 maja b. r. wyłącznie przelewem na rachunek bankowy:

 

Bank Millenium       47 1160 2202 0000 0005 0542 9904

  tytułem: nazwisko, imię dziecka, klasa np. II A lub LO     

 

 • Cena obiadu   4,50 zł.
 • Cena całodziennego wyżywienia   9,30 zł.
 • II śniadanie         2,70 zł.
 • Obiad                  4,50 zł.
 • Podwieczorek     2,10 zł.

 

 

Szkoła

Posiłki

Kwota do zapłaty

 

Szkoła Podstawowa Nr 9

II Liceum Ogólnokształcące

 

 

Obiady za czerwiec 2022 r.

 

15 dni  x  4,50 = 67,50 zł.

Godzina wydawania posiłków dla uczniów LO: 12. 30 

 

 Sporządził:

Intendent

Krystyna Makowska

 

 

[#2776]  am, 09.05.2022 14:17 
   Jadłospis 16 V - 20 V

                                                                                       Jadłospis

 

                                                                      od 16.05.2022 r. do 20.05.2022 r.

Poniedziałek 

 • Zupa krupnik ziemniaki
 • Placki ziemniaczane z twarogiem
 • Woda niegazowana       

Wtorek         

 • Rosół z kaszą manną
 • Fasolka po bretońsku
 • Bułeczka
 • Woda niegazowana z cytryną                                                                                  

Środa          

 • Bitki schabowe w sosie własnym
 • Ziemniaki
 • Surówka z marchewki i jabłek
 • Woda niegazowana                     

Czwartek       

 • Zupa pomidorowa z ryżem
 • Zapiekanka makaronowa z kiełbasą i serem
 • Woda niegazowana z cytryną

Piątek                 

 • Zupa selerowa z ziemniakami
 • Łazanki z kapustą i żółtym serem
 • Sos pomidorowy
 • Woda niegazowana

 

Informacja w sprawie zawartych w jadłospisie substancji i produktów powodujących alergie lub nietolerancji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011r. 

Jadłospis zawiera: mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą), jaja i produkty pochodne, zboża zawierające gluten, seler i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, orzechy i nasiona sezamu, soja, gorczyca i produkty pochodne, orzeszki ziemne.                     

 

 

 

[#2781]  am, 09.05.2022 11:16 
   Pożegnanie maturzystów

Zakończenie roku szkolnego klas III pogimnazjalnych

Przejdź do galerii  zakończenie roku szk. kl. III
Przejdź do galerii  zakończenie c.d. Conrady

 

 Dziś, 29 kwietnia zakończył się rok szkolny dla uczniów klas trzecich pogimnazjalnych. Uroczystość rozpoczęto od ślubowania. Pani dyrektor  Lucyna Oglęcka serdecznymi słowami przywitała gości, uczniów, nauczycieli i rodziców. Uroczystość wręczenia świadectw i nagród poprowadziła pani wicedyrektor Aleksandra Zarzycka. Najwybitniejsi abiturienci otrzymali świadectwa z wyróżnieniem z rąk wychowawców. Uczniowie odebrali świadectwa ukończenia nauki, nagrody książkowe oraz certyfikaty Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, potwierdzające udział w zajęciach akademickich. Podziękowano również młodzieży za pracę w Szkolnym Klubie Wolontariatu i wspieranie innych przedsięwzięć.  Wręczone zostały również Conrady – pamiątkowe medale w różnych kategoriach, a także stypendia za najwyższe wyniki w nauce, wzorową frekwencję i zaangażowaną pracę na rzecz szkoły.  Uroczystość wzbogaciły występy wokalno – instrumentalne, wspomnienia szkolne w formie prezentacji multimedialnej. Wszystkim życzymy powodzenia na maturze.

 

 

[#2877]  am, 29.04.2022 15:44 
   Informacje PBW w Wejherowie

 

Informacja przesłana przez kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku filia w Wejherowie panią Alinę Hope

 

Działania na rzecz integracji z uchodźcami – pomocne materiały

 

https://www.vulcan.edu.pl/strona/dzialamy-wspolnie-dla-edukacji-i-uczniow-z-ukrainy-905?utm_source=strona-glowna&utm_medium=baner-duzy&utm_campaign=ukr

 

https://skrivanek.pl/wp-content/uploads/2019/03/s%C5%82ownik-polsko-ukrai%C5%84ski.pdf

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zatrudnianie-kadry-pedagogicznej-i-pomocy-nauczyciela-w-szkolach--informacja-dla-obywateli-ukrainy

 

POSTRZEGANIE I STOSUNEK WZGLĘDEM ZJAWISKA MIGRACJI W OPINIACH UŻYTKOWNIKÓW WYBRANYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH (artykuł) https://problemyopiekunczo-wychowaw.pl/api/files/download/1077868.pdf

 

https://lustrobiblioteki.pl/solidarnizukraina/jak-pomoc-ukrainie-i-uchodzcom/

 

https://zaczytani.org/

 

https://swiatczytnikow.pl/

 

https://globalna.ceo.org.pl/tematy/migracje/

 

https://www.jezykowekontrowersje.pl/

 

Wydawnictwo Natuli (książka „Bajki ukraińskie” w języku polskim i ukraińskim) https://natuli.pl/pl/p/Bajki-ukrainskie/23488

 

https://www.inspirowniaedukacyjna.pl/ukrainawedukacji-konferencja/

 

https://polki.pl/magazyn/o-tym-sie-mowi,nauka-jezyka-polskiego-dla-ukraincow-darmowe-programy-platformy-i-materialy,10443084,artykul.html

 

https://www.nowaera.pl/sercemzukraina#blok-artykulow-hp-materialy-dydaktyczne

 

https://www.jezykiobce.pl/content/186-solidarni-z-ukraina

 

 

[#2869]  am, 20.04.2022 14:20 
   Informacje PBW w Wejherowie
Informacja przesłana przez kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku filia w Wejherowie panią Alinę Hope Biblioteka Pedagogiczna w Wejherowie działa bez obostrzeń. Biblioteka gromadzi literaturę z zakresu pedagogiki i dziedzin pokrewnych jak: psychologia, socjologia, ekonomia, historia, polityka społeczna. Prenumeruje czasopisma pedagogiczne. Zapraszam nauczycieli zainteresowanych własnym rozwojem i rozwojem swoich uczniów. Pomaga osobom pracującym i studiującym w zdobywaniu potrzebnych materiałów niezbędnych do pracy naukowej. Ofertę kieruje do rodziców borykających się z problemami wychowawczymi. Organizuje sieci współpracy i samokształcenia oraz szkolenia, warsztaty, spotkania autorskie, wydarzenia czytelnicze. Przeprowadza zajęcia edukacyjne dla uczniów: z elementami biblioterapii i teatroterapii (teatrzyk Kamishibai). Biblioteka mieści się przy ulicy Rzeźnickiej 9 w Wejherowie-Nanicach. (I piętro, wejście od rzeki, z boku budynku, z lewej strony Kasy Stefczyka). W pobliżu znajduje się Centrum „Nanice”, stara gazownia i stacja kolejowa Wejherowo-Nanice. Biblioteka czynna przez 5 dni w tygodniu (wypożyczalnia i czytelnia) od 10.00 do 17.00. ZBIORY BIBLIOTEKI DOSTĘPNE W INTERNECIE KONTAKT: tel. 58 671 32 87 e-mail: pbwwejherowo@pbw.it.pl
[#2868]  am, 20.04.2022 14:15 
   Wielkanoc

 

Najserdeczniejsze życzenia pogodnych i radosnych

 

Świąt Wielkanocnych

 

pełnych zdrowia i nadziei

 

życzy

Społeczność Szkolna

 

 

 

[#2582]  am, 13.04.2022 10:39 
   Zajęcia klasy sportowo - obronnej
W naszej szkole funkcjonują klasy sportowo – obronne, na których oprócz zajęć sportowych z lekkoatletyki, pływania, rugby/karate odbywają się też te z zakresu obronności. Zajęcia prowadzone są przez pana Piotra Zarębskiego nauczyciela wychowania fizycznego. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, na których uczniowie uczestniczą w jednej z takich lekcji.
[#2858]  am, 13.04.2022 09:32 
   Blue Generation

Projekt Blue Generation. Uczniowie naszego liceum wzięli udział w cyklu spotkań z p. Joanna Warych, reprezentującą Fundację Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego, trenerką w projekcie Blue Generation. W ramach spotkań informacyjnych przedstawiane były możliwości zatrudnienia w gospodarce morskiej i oceanicznej. Zadaniem projektu jest m.in. zaprezentowanie sektorów Niebieskiej Gospodarki oferującej nowoczesne i rozwojowe miejsca pracy np. w turystyce nadmorskiej, akwakulturze, energii oceanicznej, biotechnologii morskiej, budownictwie okrętowym, transporcie morskim, rybołówstwie. Uczestnicy spotkań mają możliwość wyjazdu na krajową i międzynarodową wizytę studyjną, korzystania z platformy, na której można znaleźć oferty pracy, stażu lub szkolenia oraz spotkań z doradcą zawodowym.

 

[#2851]  am, 05.04.2022 15:25 
   Licealista dla psiska

„Licealista dla psiska” W naszej szkole odbyła się zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt w Dąbrówce, zorganizowana przez uczniów klasy III f Zuzannę Piech i Jakuba Block. Dziękujemy wszystkim osobom, które wsparły akcję. Bez Waszej pomocy byłoby to niemożliwe. Patrycja Jasińska

Przejdź do galerii  Licealista dla psiaka
[#2841]  am, 02.04.2022 13:15 


20.10.2021
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
2.113.594  
stat4u
1,021484