Zespół Szkół Ogólnokształcących
II Liceum Ogólnokształcące w Rumi
im. Józefa Konrada Korzeniowskiego

 
   Bezpieczny powrót do szkół

Szanowni Rodzice, Proszę o zapoznanie się z listem, kierowanym do Państwa za pośrednictwem szkoły przez Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego. Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej MEN znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link

List MEN do rodziców:

Treść listu MEN do rodziców

[#2483]  jk, 24.08.2020 16:07 
   Procedury egzaminu poprawkowego

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rumi

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA

I PRZECIWDZIAŁANIA W ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ COVID-19 WŚRÓD UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI

I PRACOWNIKÓW SZKOŁY W CZASIE EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

 

I. Podstawowe wytyczne

1.1.   Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

1.2.      Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

1.3.       Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

 

1.4.       Podczas egzaminu w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1)       zdający

2)       osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu

3)       inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

4)       pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

 

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione.

 

1.5.       Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 

1.6.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

 

1.7.       Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

 

 

II.  Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1.     Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2.  Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.

2.3.    Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1)       podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie

2)       wychodzi do toalety

3)       kończy pracę i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

 

2.4.    Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc

2.5.      Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.

 

III. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

3.1.       Przy wejściu do szkoły umieszcza się  informacje:

1)       dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu

2)       zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej

3)       zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

4)       zawierającą numery telefonów do służb medycznych

5)       zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

 

3.2.   Przy wejściu do szkoły umieszcza się płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

 

3.3.       Płyn do dezynfekcji rąk udostępnia się w każdej sali egzaminacyjnej.

 

3.4.       Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku pozostają otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.

3.5.     Sale egzaminacyjne zostają wywietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających, oraz wietrzone mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając
o zapewnienie komfortu zdających.

 

3.6.     Dla każdego zdającego zapewnione zostaje miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może lub odrębne pomieszczenie,
w którym zdający pozostawia przyniesione przez siebie rzeczy zapakowane
w przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), pozostawione pod nadzorem pracownika. Należy zminimalizować możliwość kontaktowania się osób pozostawiających swoje rzeczy z osobami odbierającymi swoje rzeczy albo zadbać, by oczekując na oddanie lub odbiór swoich rzeczy zachowywali odpowiednie środki bezpieczeństwa (odległość od innych osób, zakrywanie ust i nosa). Przezroczyste worki foliowe należy przynieść we własnym zakresie.

 

3.7. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

 

3.8.       Ławki oraz krzesła w sali egzaminacyjnej dezynfekuje się przed i po każdym egzaminie.

 

3.9.       Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów, tak aby zdający oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminów nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

3.10.   Na terenie szkoły wyznacza się pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

 

IV. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu

4.1.       Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.

4.2.       Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaje poinformowany o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1)       zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2)  obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym

3)      niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i kichania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4)       konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego

5.1.  Jeżeli zdający lub członek zespołu egzaminacyjnego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub członek zespołu egzaminacyjnego informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

 

5.2.  W przypadku egzaminu, do którego przystępują niepełnoletni zdający, niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia  o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zdającego – także pogotowie ratunkowe.

 

5.3.   W przypadku wystąpienia u zdającego lub członka zespołu egzaminacyjnego, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu egzaminu na danej sali egzaminacyjnej niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie przerwać egzamin tego zdającego oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt 5.1.

 

5.4.   Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z osobą potencjalnie zakażoną .

 

[#2480]  am, 22.08.2020 11:58 
   Lista uczniów przyjętych do II LO w Rumi w roku szkolnym 2020/2021

Lista uczniów przyjętych do klas I

II LO w Rumi

w r. szk. 2020/2021

 

 

Klasa I a o profilu psychologiczno – pedagogicznym

 

L.p.

Nazwisko i imię

 

1.

Czwartnicka Julia

2.

Dumańska Antonina

3.

Formella Paulina

4.

Gliszczyński Kacper

5.

Górny-Braszka Ziemowit

6.

Herba Dominika

7.

Hoppa Paulina

8.

Janus Jakub

9.

Jóskowska Natalia

10.

Kosecka Alicja

11.

Krachulec Mateusz

12.

Kreft Martyna Maria

13.

Kulikowska Julia

14.

Kwidziński Nikodem

15.

Lesner Amelia

16.

Liedtke Natalia

17.

Maćkowska Aleksandra

18.

Majewska Amelia

19.

Mielniczek Bartosz

20.

Mocarska Aleksandra

21.

Modzelewski Miłosz

22.

Müller Wiktoria

23.

Plotzke Nina

24.

Pohl Maja

25.

Pranga Zuzanna

26.

Rączkowska Marta

27.

Roszman Adrianna

28.

Rzezak Karina Maria

29.

Sitek Oliwia

30.

Smołko Wiktoria

 

Klasa I b o profilu sportowo – obronnym

 

L.p.

Nazwisko i imię

 

1.

Bach Nikola

2.

Chrobak Marta

3.

Czaja Jakub

4.

Czarnowski Kacper

5.

Czuryło Klaudia

6.

Dampc Simona

7.

Dorota Maja

8.

Hinca Aleksandra

9.

Klawon Wiktoria

10.

Klejsa Paweł

11.

Kozikowski Konrad

12.

Kułakowska Wiktoria

13.

Medowska Kinga

14.

Mendalka Martyna

15.

Miotk Kinga

16.

Sell Mateusz

17.

Sell Szymon

18.

Soboczyńska Maja

19.

Szlagowski Adam

20.

Śleziński Tomasz

21.

Tomaszewska  Oliwia

22.

Tomeczkowska Wiktoria

23.

Turulska Roksana

24.

Zasowski Kacper

25.

Zieliński Maciej

26.

Zielonko Małgorzata

 

Klasa I c o profilu prawno – administracyjnym 

 

L.p.

Nazwisko i imię

 

1.

Dorsz Rozalia

2.

Drążek Wiktoria

3.

Figlon Alicja

4.

Godlewska Małgorzata

5.

Jurska Zuzanna

6.

Kozak Weronika

7.

Kwidzińska Julia

8.

Maheria Oleksii

9.

Miliukov Anton

10.

Miliukova Liia

11.

Miotke Nadia

12.

Obuchowicz Anna

13.

Pasieczna Oliwia

14.

Plichta Barbara

15.

Plichta Monika

16.

Ptach Izabela

17.

Ruszkowska Amelia

18.

Stodolska Oliwia

19.

Szulc Dominika

20.

Tomoń Wiktoria

21.

Wawrowska Alicja

22.

Zadroga Martyna 

 

 

[#2478]  am, 19.08.2020 11:43 
   Lista kandydatów przyjętych do II LO w Rumi i lista rezerwowa

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia i przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do 18 sierpnia 2020 r. godz. 15.00.

 

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych do szkoły z podziałem na klasy nastąpi 19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00.

 

L.p.

Nazwisko i imię

1.      

Andrałojć Nikola

2.      

Balaba Daryna

3.      

Borkowska Magdalena

4.      

Chojnacka Dominika

5.      

Ciach Agata

6.      

Cukierski Jakub

7.      

Czaja Jakub

8.      

Czarnowski Kacper

9.      

Czech Fabian

10.                        

Czerlik Kornelia

11.                        

Czwartnicka Julia

12.                        

Dampc Simona

13.                        

Drążek Wiktoria

14.                        

Dumańska Antonina

15.                        

Fajfer Julia

16.                        

Feter Zofia

17.                        

Florczyk Lena

18.                        

Formella Paulina

19.                        

Gliszczyński Kacper

20.                        

Gołąb Aleksandra

21.                        

Gosz Oliwia

22.                        

Górny-Braszka Ziemowit

23.                        

Herba Dominika

24.                        

Hinca Aleksandra

25.                        

Holzer Mikołaj

26.                        

Janus Jakub

27.                        

Kacperczyk Paulina

28.                        

Karp Zuzanna Sylwia

29.                        

Klawon Wiktoria

30.                        

Konieczny Marcel

31.                        

Kosecka Alicja

32.                        

Kowalska Antonina

33.                        

Kozel Mikołaj

34.                        

Kozikowski Konrad

35.                        

Krachulec Mateusz

36.                        

Kreft  Martyna Ewa

37.                        

Kreft Martyna Maria

38.                        

Kulikowska Julia

39.                        

Kwidziński Nikodem

40.                        

Liedtke Natalia

41.                        

Mackiewicz Maciej

42.                        

Maćkowska Aleksandra

43.                        

Majewska Amelia

44.                        

Makowska Dominika

45.                        

Marchlewski Jakub

46.                        

Marczewska Klaudia

47.                        

Markowski Wincenty

48.                        

Matusiak Aleksandra

49.                        

Mendalka Martyna

50.                        

Mielewczyk Kalina

51.                        

Modzelewski Miłosz

52.                        

Murawiew Bartłomiej

53.                        

Pacholska Sara

54.                        

Pacholski Mikołaj

55.                        

Pasieczna Oliwia

56.                        

Pasieka Amelia

57.                        

Piątek Magdalena

58.                        

Plichta Barbara

59.                        

Pranga Zuzanna

60.                        

Procajło Anna

61.                        

Ptach Izabela

62.                        

Pytlarz Seweryn

63.                        

Rączkowska Marta

64.                        

Rewers Oliwia

65.                        

Roszman Adrianna

66.                        

Ruszkowska Amelia

67.                        

Rybakowska Marta

68.                        

Rzezak Karina Maria

69.                        

Sapierzyński Kacper

70.                        

Sell Mateusz

71.                        

Sell Szymon

72.                        

Smołko Wiktoria

73.                        

Sokołowski Jakub

74.                        

Stecura Nikodem

75.                        

Stewa Karolina

76.                        

Stodolska Oliwia

77.                        

Sztormowska Zuzanna

78.                        

Szulc Dominika

79.                        

Ślubowski Szymon

80.                        

Tomaszewska  Oliwia

81.                        

Tomoń Wiktoria

82.                        

Toruńczak Martyna

83.                        

Turulska Roksana

84.                        

Wallrat Paweł

85.                        

Wieczorek Robert

86.                        

Wrosz Paulina

87.                        

Zadroga Martyna 

88.                        

Zieliński Maciej

89.                        

Zielonko Małgorzata

90.                        

Ziętara Julia

 

LISTA REZERWOWA

 

 1. Hebel Agata
 2. Hoppa Paulina
 3. Jóskowska Natalia
 4. Kozak Weronika
 5. Lesner Amelia
 6. Mielniczek Bartosz
 7. Miliukov Anton
 8. Miliukova Liia
 9. Miotk Kinga
 10. Okoń Martyna
 11. Plotzke Nina
 12. Szabelska Katarzyna
 13. Szlagowski Adam
 14. Tomeczkowska Wiktoria
 15. Wawrowska Alicja
 16. Zasowski Kacper
[#2477]  am, 12.08.2020 10:51 
   Wyniki egzaminu maturalnego czerwiec 2020 r.

 

Wyniki egzaminu maturalnego

 

czerwiec 2020 r.

 

 

 

 • Odbiór świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się przy głównym wejściu do budynku szkoły 11 sierpnia 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00. Oczekując na wydanie świadectwa należy bezwzględnie przestrzegać reżimu sanitarnego, zachować minimum 1,5 metrowy odstęp,  zakryć maseczką lub przyłbicą usta i nos, zdezynfekować ręce, ewentualnie włożyć jednorazowe rękawiczki. Jednocześnie zwraca się uwagę na obowiązek posiadania dowodu osobistego i własnego długopisu. Po odbiór świadectwa może zgłosić się  jedynie osoba zdrowa, bez objawów choroby, nieprzebywająca na kwarantannie  ani w izolacji.
 • W szczególnych przypadkach świadectwa można odbierać w dniu 12 sierpnia 2020 roku w godzinach od 9.00 do 12.00 lub po uprzednim umówieniu telefonicznym.
 • Przypomina się o możliwości sprawdzenia wyników egzaminu maturalnego na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku: https://www.oke.gda.pl/w zakładce „Serwis OKE” następnie  „dla uczniów”. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które absolwenci otrzymali w szkole. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 11 sierpnia br.
 • Absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania świadectwa dojrzałości, aneksu  i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku osobiście przez absolwenta, osobę występującą w jego imieniu lub przesłany drogą elektroniczną, faksem czy pocztą tradycyjną (załącznik 25a do uzyskania w szkole lub na stronie OKE w zakładce „Egzaminy”).
 • Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, uzyskał prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego (odbędzie się 8 września).  W terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.) jest zobowiązany złożyć w szkole pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7 dostępny w szkole, na stronie internetowej II LO w Rumi lub OKE w Gdańsku)

Pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym:

załącznik 7 w linku:https://www.zsetgdynia.pl/images/20-06/EM-2020-Zalacznik-7_1905.pdf

 

    

……………………………………………

…………………

miejscowość

data

 

 

 

 

 

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego

…………………………………………………………………

nazwa szkoły

 

 

 

 

Oświadczenie

o zamiarze przystapienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w termiie pprawkowym

 

…………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

imię i nazwisko zdającego

 

PESEL zdającego

 

 

 

Na podstawie art. 44zzm ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481, z późn. zm.) oraz § 11kb ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm.)

 

oświadczam,

 

że przystąpię ponownie do egzaminu maturalnego w

 

części

z

(wpisać nazwę przedmiotu)

na poziomie

pisemnej

 

podstawowym

 

 

 

Powyższy egzamin był jedynym pisemnym egzaminem obowiązkowym, z którego nie uzyskałam/łem minimum 30% punktów, spośród wszystkich egzaminów, do których przystąpiłam/łem w czerwcu/lipcu 2020 r. Oświadczam również,
że w czerwcu/lipcu przystąpiłam/łem do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego i egzamin ten nie został mi unieważniony.

 

Oświadczam również, że:

 

§  zostałam/łem poinformowana/y, że miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym zostanie ogłoszone na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w/we ……………………………… nie później niż do 28 sierpnia 2020 r.

 

§  zapoznałam/łem się z harmonogramem przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym ogłoszonym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

 

……………………………………………………

czytelny podpis zdającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[#2476]  am, 07.08.2020 13:40 
   ZAPYTANIE OFERTOWE - cyklinowanie i lakierowanie lakierem sportowym parkietu sali gimnastycznej
[#2474]  jk, 16.07.2020 11:37 
   ŚWIADECTWA

Informujemy, iż świadectwa szkolne można odbierać do dnia 10 lipca 2020 r. oraz od dnia 17 sierpnia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 14.00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

[#2472]  am, 06.07.2020 16:04 
   BEZPIECZNE WAKACJE

Drodzy Uczniowie!

 

Za Wami wyjątkowy rok wytężonej pracy,

jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć i sukcesów, 

z wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności,

radzenia sobie w skrajnej sytuacji zdalnego nauczania w czasie pandemii.

Przed Wami czas wakacji, czas beztroskiego wypoczynku i nabierania sił do dalszej pracy.


Pamiętajcie o wszystkich zasadach bezpieczeństwa nad wodą, w lesie, w górach.

Unikajcie skupisk ludzi, zachowajcie dystans 

i zaprzyjaźnicie się z maseczką.  

 

Szanowni Rodzice!

Serdecznie dziękujemy za współpracę w roku szkolnym 2019/2020,

za cierpliwość, życzliwość i wsparcie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.  

 

Bezpiecznych i wesołych wakacji !!!
Do zobaczenia 01 września 2020 r.

 

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
II Liceum Ogólnokształcącego w Rumi

 

[#2460]  am, 24.06.2020 19:49 
   LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 

 

 

 

 MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 

DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

 

 Warszawa, 24 czerwca 2020 r

 Szanowni Państwo,

Dyrektorzy i Nauczyciele,

Uczniowie i Rodzice,

 

wkrótce rozpoczniemy wakacje – oczekiwany przez wszystkich czas letniego wypoczynku i  wytchnienia od codziennych obowiązków. Pod wieloma względami tegoroczne wakacje będą różnić się od tych, które znamy, podobnie jak inny niż poprzednie był rok szkolny 2019/2020.

Aby ograniczyć niebezpieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, w połowie marca zdecydowaliśmy o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Przygotowaliśmy jednocześnie odpowiednie rozwiązania prawne, które umożliwiły organizację kształcenia na odległość.

Przejście na system zdalnego nauczania było dużym wyzwaniem. Od dyrektorów szkół wymagało zupełnie nowej organizacji pracy, a od nauczycieli kreatywności oraz wykorzystania innych niż dotychczas metod dydaktycznych. Z kolei uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Potrzebne było również wsparcie ze strony rodziców oraz ich współpraca ze szkołą.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji wielu osób, na wszystkich szczeblach systemu edukacji, w zdecydowanej większości szkół nauka na odległość przebiegała sprawnie i bez większych problemów. Wszystkim tym, którzy przez wiele tygodni z entuzjazmem, zapałem i poświęceniem wykonywali swoje obowiązki, przekazuję wyrazy szacunku i uznania. 

Dziękuję dyrektorom szkół za zorganizowanie pracy w zupełnie nowych warunkach i wspieranie nauczycieli. Słowa uznania kieruję do wszystkich pedagogów, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję także uczniom za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc. W tym trudnym czasie byli Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w nauce na odległość.

Zawieszenie zajęć i kształcenie na odległość to niecodzienna i trudna sytuacja, w szczególności dla uczniów pozbawionych bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Jestem przekonany, że wszyscy będziemy czerpać z niej naukę oraz doświadczenie na przyszłość. Nowe narzędzia, metody pracy i komunikacji, a także umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie nauczania i uczenia się. 

Przygotowujemy się do nowego roku szkolnego. Chcemy, aby we wrześniu uczniowie i nauczyciele wrócili do szkół w normalnym, stacjonarnym trybie. Wszyscy zgodzimy się z tym, że nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu i nie stworzą przestrzeni do nawiązywania relacji oraz budowania więzi, które rodzą się w szkolnych murach.

Życzę spokojnego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku. Chciałbym, aby zbliżające się wakacje pozwoliły na odpoczynek od codziennych obowiązków i dały energię oraz inspirację do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

                                                                                                                                                                                                                    Z serdecznymi pozdrowieniami

                                                                                             Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

[#2459]  am, 24.06.2020 18:42 
   Trwa rekrutacja do II LO w Rumi

Terminy przyjęcia dokumentów do szkoły:

 


Dokumenty można dostarczać w formie papierowej w godz. 8.30 – 14.00 lub przesłać w formie elektronicznej na adres 2lo@rumia.edu.pl

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

3.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca 2020 r. do  4 sierpnia 2020 r.      do godz. 15.00

4.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 4 sierpnia 2020 r.

5.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 11 sierpnia 2020 r.

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

7.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13 sierpnia 2020 r.  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

9.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 19 sierpnia 2020 r.

10.

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

11.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020  r.

12.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

14.

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły


 

 

 

 

 

[#2441]  am, 23.06.2020 11:24 


27.02.2023
© Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved
Strony ZSO Rumia używają ciasteczek (cookies). Korzystając ze stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.
2.521.289  
stat4u
3,625