[ZSO] - Zespół Szkół Ogólnokształcących Rumia

 
Stołówka szkolna
 
 
   ogólne informacje o obiadach   [  PDF  ]
   opłaty zrealizowane przelewem [  PDF  ]
   harmonogram wpłat gotówkowych za posiłki (2017/18) [  PDF  ]

Opłaty za obiady luty i marzec 2018r.

Opłaty za posiłki w Zespole Szkół Ogólnokształcących,w budynku przy ul. Stoczniowców 6 dokonywać proszę przelewem do 25 poprzedzającego miesiąca. Bank Rumia Spółdzielczy 64835100030019355520000020, tytułem: nazwisko i imię dziecka , klasa np.IIA. Przelewem przyjmowane będą opłaty za posiłki tylko w pełnej wysokości (bez odpisów).

Ferie zimowe od 27 stycznia 2018r.do 11 lutego 2018r.

ZSO ul. Stoczniowców 6

 • płatność z pominięciem ferii: 13 dni x 3,20 = 41,60
 • płatność za ferie zimowe w grupie przedszkolnej (po uzgodnieniu z wychowawcą tj. zapisaniu dziecka na ten okres) od 29.01.2018 do 09.02.2018 = 32,00 zł
Wpłaty gotówkowe:
 • 30 stycznia 2018r., w godzinach od 8.00 do 15.00
 • 31 stycznia 2018r., w godzinach od 8.00 do 15.00
 • 12 luty 2018r., w godzinach od 7.30 do 15.30
 • 13 luty 2018r., w godzinach od 9.30 do 17.30

ZSO ul. Świętojańska 11
Nr. konta w placówce na ul. Świętojańskiej 11, płatności tylko przelewem 51835100030019355520000060

 • płatność z pominięciem ferii: 13 dni x 3,20 = 41,60
 • grupa wychowania przedszkolnego z pominięciem ferii: 13 dni x 8.00 zł = 104,00 (lub po uzgodnieniu z intendentem)
 • płatność za ferie zimowe w grupie przedszkolnej (po uzgodnieniu z wychowawcą tj. zapisaniu dziecka na ten okres) od 29.01.2018 do 09.02.2018 = 80,00 zł


Płatność za miesiąc marzec 2018r.:

Ul. Stoczniowców 6: 22 dni x 3,20 = 70,40 zł

Ul. Świętojańska 11: 22 dni x 3,20 = 70,40 zł, grupa przedszkolna: 22 dni x 8,00 = 176,00


REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

 1. Obiady wydawane są podczas trzech przerw międzylekcyjnych:
  • I przerwa 11301150 (uczniowie klas I-III),
  • godz. 1200 oddziały przedszkolne,
  • II przerwa 12351255 (uczniowie klas starszych).
 2. Uczniowie wchodzący do jadalni zobowiązani są do okazywania kart obiadowych, które są dokumentem upoważniającym do spożycia posiłku. W razie zgubienia karty obiadowej należy dokonać odpisów z niewykorzystanych dni żywieniowych. W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły wydaje duplikat karty obiadowej na pisemny wniosek rodziców w terminie do trzech dni. Nazwisko ucznia, który zgubił kartę, umieszczone będzie w punkcie skreśleń kart, by uniemożliwić innym osobom ponowne korzystanie z karty.
 3. Skreśleń na kartach obiadowych dokonuje wg ustalonego grafiku upoważniona do tego osoba: dyżurujący nauczyciel, pedagodzy i psychologowie szkoły.
 4. Uczniowie po zjedzeniu posiłku mają obowiązek odnoszenia naczyń.
 5. W stołówce mogą przebywać tylko uczniowie w obuwiu zmiennym i bez okryć wierzchnich.
 6. Uczniowie zobowiązani są do zachowania ładu i porządku oraz ustawienia teczek i tornistrów w wyznaczonym miejscu.
 

ZASADY ORGANIZACJI ŻYWIENIA


w ZSO Rumia
 1. Stołówka szkolna prowadzona jest przez społeczność szkolną przy udziale środków finansowych z budżetu samorządu miejskiego.
 2. Środki finansowe otrzymywane od samorządu miejskiego służą do:
  • utrzymania pomieszczeń i urządzeń kuchennych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym,
  • opłacanie zarobków personelu kuchennego.
 3. Środki zebrane w wyniku wpłat osób korzystających z wyżywienia służą do zakupu towarów spożywczych, z których przygotowywany jest obiad.
 4. Z uwagi na fakt, że obiady są przygotowywane wyłącznie z produktów zakupionych ze środków zgromadzonych od korzystających z żywienia, nie ma możliwości spożycia posiłków przed dokonaniem stosownej wpłaty.
 5. Uprawnionymi do korzystania z pełnego żywienia są uczniowie oraz pracownicy szkoły po wykupieniu miesięcznego abonamentu. Pracownicy szkoły ponoszą koszt obiadu w wysokości ceny obiadu plus 20% tj. koszt przygotowania posiłku.
 6. Opłaty za posiłki należy dokonywać gotówka lub przelewem.
 7. Opłaty za posiłki regulowane gotówka należy uiszczać zgodnie z harmonogramem płatności, który dostępny jest na stronie internetowej www.rumia.edu.pl/sp9, w zakładce „Stołówka” oraz na tablicach informacyjnych szkoły.
 8. Opłaty za posiłki realizowane przelewem winny być dokonywane „z góry”, do dnia 25-tego poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystało z posiłków.
   
  Konto bankowe: Bank Rumia Spółdzielczy   64 8351 0003 0019 3555 2000 0020;
   
  tytułem: nazwisko imię dziecka, klasa np. II A.
  1. Przelewem przyjmowane będą opłaty za posiłki tylko w pełnej wysokości (bez odpisów).
  2. Wysokość opłat za posiłki za dany miesiąc podana jest w harmonogramie płatności.
  3. W przypadku wystąpienia odpisów należność za posiłki należy dokonać gotówką, bezpośrednio u intendenta szkoły w pokoju 113, w terminach podanych w harmonogramie płatności.
  4. Karty obiadowe na posiłki opłacone przelewem będą wydawane za okazaniem dowodu wpłaty w pokoju 113, w terminach wyznaczonych w harmonogramie płatności.
 9. Pracownik może w abonamencie miesięcznym nie wykupić wszystkich dni tygodnia, jeżeli w danym dniu nie ma lekcji lub lekcje wg planu ułożone są poza czasem obiadu.
 10. Stołówka szkolna będzie wydawała obiady bezpłatnie dla uczniów z rodzin znajdujących sie w trudnej sytuacji materialnej. Decyzje o wydaniu bezpłatnych obiadów dla uczniów podejmuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy udziale Zespołu Wychowawczego ZSO. Wydawanie bezpłatnych obiadów możliwe jest dopiero po przekazaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz szkoły stosownych środków finansowych.
 11. Odpisy chorobowe (za niewykorzystane obiady) będą potrącane tylko w wypadku zgłoszenia telefonicznego lub osobistego w pokoju 113 lub w portierni szkoły od następnego dnia nieobecności na obiadach. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są podać liczbę dni nieobecności dziecka w szkole, za które należy się odpis oraz uzyskać informację, kto przyjął zgłoszenie.
 12. Za obiady korzystający zobowiązany jest zapłacić co najmniej jeden dzień przed planowanym korzystaniem z posiłków, tj. z góry.
 13. Wysokość ceny jednego obiadu określa Dyrektor Szkoły, w uzgodnieniu z Radą Rodziców, stosownie do aktualnego poziomu cen towarów na rynku.
 14. Jadłospis tygodniowy na podstawie przyjętej ceny obiadu, uwzględniając zasady żywienia, przygotowuje zespół w składzie:
  • Intendent
  • Szef kuchni
  • Pielęgniarka szkolna.
 15. Poszczególne obiady w ciągu miesiąca mogą różnić się ceną, jednakże cena obiadu w miesiącu winna równać się kwocie określonej na dany miesiąc.
 16. Za przestrzeganie wysokości stawki obiadowej, jak również za sprawny przebieg i skuteczną kontrolę wydawania posiłków odpowiada intendent szkoły.
 17. Za porządek i właściwą organizację przerw obiadowych odpowiadają ponadto:
  • dyżurujący nauczyciele świetlicy szkolnej,
  • dyżurujący nauczyciel, który pełni dyżur przy stołówce szkolnej,
  • pedagodzy i psychologowie szkoły wg ustalonego grafiku.
Top

 

29 sie 2017 © Copyright by ZSO --- 2013 --- All rights reserved 846.675